По-строги противоепидемични мерки влизат в сила на територията на страната

Mинистър Ангелов препоръчва при възможност въвеждане на дистанционна форма на работ

Със Заповед РД-01-809/21.10.2020 г. министърът на здравеопазването разпорежда на всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения: редовно проветряване и дезинфекция, съгласно утвърден алгоритъм, който е описан в приложение към заповедта; недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести; провеждане на инструктаж на персонала; създаване на организация за въвеждане на физическа дистанция от минимум 1,5 м между хората в помещение, а при невъзможност – носене на маска за лице; осигуряване на лични предпазни средства и оценка на риска на всяко работно място.
В заповедта на министъра се препоръчва при възможност въвеждане на дистанционна форма на работа или да бъде установено работно време с променливи граници или работа на смени.
Със заповедта се въвеждат и изисквания към физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение. За предоставящите административни услуги се препоръчва преимуществено да се използва електронна среда.
Носенето на маски в закрити обществени пространства става задължително. За откритите пространства забраната важи, ако не може да бъде осигурена физическа дистанция от 1,5 м.
Заповедта влиза в сила от 22.10.2020 г. и важи до 30.11.2020 г.
Със Заповед № РД-01-608/21.10.2020 г. се въвеждат промени в реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, който разширява лабораторната мрежа за диагностика.

Източник
Пресцентър МЗ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button