ОбС-Троян подсигури допълнителни средства за учебния процес при маломерните паралелки

Частична актуализация на бюджета на община Троян за 2020 година

След като обсъди предложението на зам.-кмет на общината Ангел Ангелов, взе предвид Решение № 1 на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономика”, Решение № 1 на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, Решение №1 на постоянната комисия по „Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите”, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  25 общински съветници от възможни 29 гласуваха със  “ За“  следното решение:.

Р Е Ш Е Н И Е № 222

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 124 от Закона за публичните финанси, чл. 48 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджети, във връзка с чл. 282, ал. 24, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 68 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, Общински съвет – Троян приема следните промени в бюджета на общината за 2020 година, както следва:
1. Подсигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни или слети паралелки в основна образователна степен в общински училища за учебната 2020/2021 година, като до края на 2020 г. дофинансира функция „Образование“ в размер до 14 500 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Троян да разпредели средствата по т.1 по учебни заведения при спазване на разпоредбите на чл. 68, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т. 1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, както следва:
– за маломерни паралелки 40 на сто от единния разходен стандарт;
– за слети паралелки 60 на сто от единния разходен стандарт.
3. Осигурява средства за превоз на ученици за учебната 2020/2021 година до края на 2020 г. в размер до 9 000 лева, както следва:
3.1. Дофинансира СУ „Васил Левски”, с.Черни Осъм за пътуващите по линията от гр. Троян до с. Черни Осъм и обратно, в учебни дни – до 5 000 лв.;
3.2. Дофинансира ОУ „Васил Левски”, с. Орешак за пътуващите по линията от гр. Троян до с. Орешак и обратно, в учебни дни – до 4 000 лв.;
4. Покрива разходите за превоз на ученици от с. Врабево до гр. Троян за учебната 2020/2021 година, като до края на 2020 г. дофинансира СУ „Св.Климент Охридски“- гр. Троян в размер до 6 800 лв.
5. Одобрява допълнителни средства за доплащане на специализиран превоз и ученически карти за пътуване до 6 300 лв.
6.Средствата по т.1, т.2, т.3 и т.4 в размер на 30 300 лева да бъдат за сметка на разчетените в дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.
7.Средствата в по т.5 в размер на 6 300 лева да бъдат за сметка на разчетените в дейност „Други дейности по образованието“.
8.Възлага на Кмета на Общината да извърши съответните корекции по параграфи и тримесечия в дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“/дофинансиране/ и в дейност „Други дейности по образованието“.
Препис от решението е  изпратено на кмета на Община Троян за сведение и изпълнение и на Областен управител на Област Ловеч за сведение!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button