Кметът Михайлова внася предложение до Общински съвет-Троян в подкрепа на бизнеса

     На предстоящото заседание на Общински съвет-Троян, Кметът Михайлова ще внесе предложение относно Актуализиране на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г.
Ръководството на администрацията, водено от желанието да подкрепи малкия и среден бизнес в общината в условията на продължаващата пандемия от COVID-19, и преценявайки бюджетните си възможности, счита за целесъобразно през 2021 година:
– да не бъдат актуализирани началните базисни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем на общински имоти и месечните наемни цени на всички наематели на общината и едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори;
– мерките да бъдат приложени и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните търговски дружества с общинско участие.
Кметът ще отправи предложение през 2021 година, цените, определени в Раздел І „Цени за управление на имоти – общинска собственост” на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти, да не се актуализират с изменение на ръста на минималната работна заплата. Също така през 2021 година месечните наемни цени на отдадените под наем имоти – общинска собственост и годишните арендни вноски на отдадените под аренда земи от общинския поземлен фонд, да не се актуализират с изменение на ръста на минималната работна заплата. Предложението ще включва още и текст, който да задължава ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет да не актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента договори, както и управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие да не актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента договори.

 

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button