Не се налага спиране дейността на Окръжен съд – Ловеч и на районните съдилища

Окръжен съд – Ловеч и районните съдилища в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит продължават да работят в условията на пандемия от заболяването Covid-19, спазвайки всички противоепидемични мерки. На този етап не се налага издаването на заповеди за спиране разглеждането на дела за определен срок. Такава възможност беше въведена на 10.11.2020 г. с изменение на Правилата за работа на съдилищата в условия на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №15/12.05.2020 г.

Съгласно заповед №189 от 30.10.2020 г. на и.ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Ловеч в Съдебната палата в града не се допускат лица с температура над 37 градуса или друга външно проявена симптоматика на Covid-19. Участниците в насрочени за деня дела се допускат най-рано 30 мин. преди началния час на насроченото съдебно заседание като изчакват в коридорите на Съдебната палата при спазване на определената от здравните органи физическа дистанция от 1,5 м.

Общите части на сградата се дезинфекцират 3 пъти на ден, съдебните зали – след всяко разгледано дело. Във всички общодостъпни помещения в сградата, включително в съдебните зали, са поставени дезинфектанти. Има и монтирани предпазни екрани между участниците в съдебно производство, които от своя страна носят допълнително предпазни средства – маски, шлемове и др. Следващата седмица предстои и закупуването на машина за дезинфекция на помещенията в Съдебната палата.

Службите на Окръжен съд – Ловеч работят с граждани, но, предвид усложнената епидемична обстановка, насърчаваме гражданите да подават или получават, когато е възможно, документи по електронен път, като посочват и телефон за връзка. Съгласно заповед №127/14.05.2020 г. на и.ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Ловеч съдебни книжа /без тези, по които се образуват дела – искови молби, жалби, протести против присъди, решения, определения, отговори на искови молби и отговори на жалби/, подписани с квалифициран електронен подпис, могат да се подават чрез Единния портал за електронно правосъдие или на обявения от съда електронен адрес: doc.los@abv.bg. Съдебните книжа се изпращат по електронен път на страните и/или техните представители при заявено желание и на посочени от тях електронни адреси. Препоръчително за страните е подаването на съдебни книжа, по които се образуват дела, да става по пощата или чрез куриер. На интернет – страницата на съда е публикуван каталог на всички извършвани от съда електронни услуги, както актуалните електронни адреси и телефони.

При промяна в мерките за ограничаване разпространението на Covid-19, участниците в съдебното производство и гражданите, ползващи административни услуги на Окръжен съд – Ловеч, ще бъдат уведомени своевременно, включително чрез публикации на интернет-страницата на съда.

Източник
Пресцентър Окръжен съд Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button