РЗИ Ловеч въвежда нови допълнителни противоепидемични мерки

РЗИ Ловеч въвежда нови допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 16.11.2020г. до 30.11.2020г. включително.

Областният щаб по здравеопазване, свикан на 12 ноември от областния управител Ваня Събчева за вземане на решение за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, прие проект на заповед на РЗИ.
Както вече стана ясно, проектът на заповед бе изпратен до членовете на Щаба, които до 15 ч. днес, 13 ноември, трябваше да изразят своите становища, мнения и коментари. В срок своята позиция писмено изразиха общините Летница, Ловеч, Тетевен и Троян, както и Областна дирекция по безопасност на храните. Всички те са заявили съгласието си и одобрили без забележки направените предложения, като подкрепят въвеждането на допълнителните противоепидемичните мерки, разписани в документа. Останалите членове на Щаба и общини, които не са изпратили писмо, се счита, че приемат предложените мерки с мълчаливо съгласие.
Областен кризисен щаб по здравеопазване към Областна администрация Ловеч съгласува и приема Заповед на Регионална здравна инспекция – Ловеч (РЗИ), относно въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

На основание чл. 63, ал.7 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., във връзка с достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 296,2 на 100 хил. население за периода 26.10. – 08.11.2020г. (363сл.), повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от ………11.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 16.11.2020г. до 30.11.2020г. включително:
– Преустановяване на масови мероприятия (фирмени и семейни тържества, сватби, кръщенета, панаири, сборове и др. подобни) на открито и закрито за посочения период;
– В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;
– Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
– Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
– Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
– Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
– Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;
– Преустановяване репетиции и изяви на танцови, музикални, певчески школи/клубове, школи по изкуствата, клубове по йога, пилатес, аеробика и др. подобни аматьорски групови спортове и всички самодейни групи на читалищата за посочения период;
– Определям часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08,00 до 10,00 часа за работещите преди обед ОПЛ и от 13,00 до 14,30 часа за работещите след обед ОПЛ;
– Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да организират дейността си така, че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел избягване на струпване на пациенти. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция между гражданите.

– Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 м. След приключване работа в тези часови диапазони, ОПЛ да извършват почистване и дезинфекция на кабинети, манипулационни и общите части в коридори и санитарно-битови помещения, преди извършването на прегледи на останалите пациенти от пациентската си листа, в т.ч.детски и женски консултации;
– Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки да се търси административно-наказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.
С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч:
-Да продължи ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID-19 или като контактни на положителен случай или отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19;
– При постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО Ловеч да представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда при условията и реда на Закона за предучилищното и училищно образование в училища, в които броят на ученици, преподаватели надхвърля 15% на ниво училище;
Директорите на учебни заведения да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период;
На основание чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на областния управител на област Ловеч, кметовете на общини, на директора на ОД на МВР – Ловеч, които да създадат условия за изпълнението на мерките и организация за осъществяване на контрол по изпълнението им.
Настоящата Заповед  отменя Заповед № РД-01-186/27.10.2020г. на директора на РЗИ Ловеч.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА

Директор на Регионална здравна инспекция

Гр.Ловеч

Източник
Пресцентър РЗИ Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button