Всички социални услуги на територията на община Троян работят

Разкрит е и телефон за хора в затруднено социално положение

Предвид създалата се кризисна ситуация в страната, породена от епидемията с коронавирус COVID-19, Община Троян отвори телефон 070014721 за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение. Гражданите могат да заявяват необходимост от социална подкрепа, включително съдействие за пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост със средства на заявителя.

До момента са идентифицирани 652 самотноживеещи лица на територията на общината.

За оказване на подкрепа на нуждаещите се лица, Община Троян предоставя следните социални услуги и подпомагане по програми и проекти:

– Домашен социален патронаж. Към момента 260 пенсионери с ниски доходи, самотноживеещи лица и лица с увреждания (удостоверено с ЕР на ТЕЛК), военноинвалиди и военнопострадали получават храна до дома чрез домашен социален патронаж. Потребителите заплащат такса, половината от която се покрива от бюджета на Община Троян;

– Безплатен топъл обяд за 170 лица живеещи без доходи или под прага на бедност.

– Интегрирани здравно-социални услуги. Към момента 150 лица с увреждания и 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване получават безплатно медицинско наблюдение, домашен санитар, рехабилитация по проект „Патронажна грижа в община Троян“ – Компонент 2;

– Пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост. Услугата се предоставя по проект „Патронажна грижа в община Троян“, Компонент 3, в който съм момента се обслужват 188 лица, включително под карантина.

На телефон 070014721 в отдел „Социална и здравна политика“, ул. „Любен Каравелов“ 42, гражданите на Община Троян могат да заявят ползването на социални услуги и подкрепа.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button