Заповед на д-р Винева – РЗИ Ловеч

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ЛОВЕЧ

З А П О В Е Д
№ РД-01 – 210
гр. Ловеч, 27.11.2020г.

На основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ, във връзка с с чл.63, ал.7 от Закон за здравето, във връзка с т.21 от Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, с цел осигуряване на необходим брой болнични легла за лечение на пациенти с COVID-19, с цел създаване на организация за прием на пациенти при ОПЛ и протокол от заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване от 27.11.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 30.11.2020г. до промяна в епидемиологичната обстановка:
I. Определям задължителен брой легла, не по-малко от 20 % от общия брой легла на всяко лечебно заведение за лечение на пациенти с COVID-19, с изключение на ДПБ Ловеч и ДПБ гара Карлуково;
II. По лечебни заведения:
1. „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.Д-р П.Стоянов” АД гр. Ловеч – 80 легла за за неусложнени случаи, ситуирани в западно крило на лечебното заведение в „COVID-сектор“ и 4 легла за интензивно лечение в Отделение за анестезия и интензивно лечение.
2. „МБАЛ – Троян“ ЕООД – 25 легла за неусложнени случаи, базирани към Отделение по вътрешни болести и 2 легла за интензивно лечение в Отделение за анестезия и интензивно лечение.
3. „МБАЛ-Тетевен“ ЕООД – 18 легла за неусложнени случаи, базирани към Отделение по вътрешни болести;
4. МБАЛ –Луковит“ ЕООД – 22 легла за неусложнени случаи, базирани към Отделение по вътрешни болести и ситуирани в самостоятелна сграда към лечебното заведение;
5. „МБАЛ-Кардиолайф“ ООД – 6 легла, базирани към Вътрешно отделение за кардиологични пациенти със съмнение и/или доказан COVID-19;
6. „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 69 легла за лечение на неусложнени случаи на COVID-19.
III. За осигуряване на необходимия брой легла ръководителите на лечебните заведения да извършат реорганизация на легловата база и обезпечаване с медицински персонал;
IV. Определям часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08,00 до 10,00 часа за работещите преди обед ОПЛ и от 13,00 до 14,30 часа за работещите след обед ОПЛ;
Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да организират дейността си така, че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел избягване на струпване на пациенти. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция между гражданите. Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 м. След приключване работа в тези часови диапазони, ОПЛ да извършват почистване и дезинфекция на кабинети, манипулационни и общите части в коридори и санитарно-битови помещения, преди извършването на прегледи на останалите пациенти от пациентската си листа, в т.ч.детски и женски консултации;
Копие от заповедта да се сведе до знание на Ръководителите на лечебните заведения за сведение и изпълнение, до Директора на РЗОК Ловеч, директора на ЦСМП Ловеч, Председателя на РК на БЛС и чрез него до всички ОПЛ в област Ловеч и на директорите на дирекции НЗБ и МД при РЗИ Ловеч за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.
Настоящата заповед отменя заповед № РД-01-202/12.11.2020г. и заповед № РД-01-204/13.11.2020г. на директора на РЗИ Ловеч.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред Административен съд Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция
Гр.Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button