Общинските съветници намалиха такса битови отпадъци от 20 на 10%

Видеа от дебатите

На  заседание, проведено на 17 декември 2020г., общинските съветници приеха  проекта на новата „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Троян“. Гласуването премина раздел по раздел от текста на проекта по предложение на председателя на Общинския съвет инж. Петко Пенков.

Нека припомним, че Народното събрание   прие на 22 ноември 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. В неговите преходни и заключителни разпоредби бе предвидено изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, които се отнасят и до раздел „Такса битови отпадъци“(ТБО).

Преди промените, за основа при определянето на размера на таксата за битови отпадъци на територията на общините трябваше да  послужи броят на ползвателите на услугите, свързани със сметосъбирането.  Общинският съвет трябваше да приеме броя на ползвателите като основа при формирането на такса битови отпадъци, която да влезе в сила от 1 януари 2020 г.

Сега това изискване отпадна, тъй като в Закона за местните данъци и такси е предвидено информацията за броя на ползвателите да се предостави от НСИ след извършване на национално преброяване на населението през 2021 г. Такса битови отпадъци, формирана на база брой ползватели на услугите, свързани със сметосъбирането ще влезе в сила от 1 януари 2022 г.

До тогава  важи сегашната основа за определяне размера на таксата: данъчната оценка на имота – за граждани, а за юридически лица – според количеството отпадъци, в зависимост от броя и вида на съдовете, чрез подаване на декларации. Така се наложи общинските съветници да гласуват промени в текста на наредбата. Гласувани бяха промените в някои от приложенията към нея.

Разгорещени дебати предизвика допълнението, направено от общинските съветници от групата на БСП, ДПС, ВМРО Троян. Това допълнение  бе  за  намаляване на ТБО от 20- на 10% .(по предварителен проект  увеличението трябваше да е от 20%)

Приети бяха таксите за технически и административни услуги, за притежаване на куче, за гробни места, други местни такси, определени със закон. Приети бяха цените на услугите и правата, предоставяни от Община Троян на граждани и юридически лица.

На 18.12, днес,  във вестник „Държавен вестник “ е обнародвана Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Това изменение бе предложени от Обединени патриоти в парламента.

За тези, които попадат в ограничителния режим, общините ще могат да ги освобождават от такса смет с промяна в закона за Местни данъци и такси, така, че държавата и общините да подпомогнат бизнеса в ограничителния режим

Приложение сравнителни таблица за тези 10%,които от 20%  бяха  сведени до 10% след задълбочен обективен анализ. От 21 .12. 2020 г. всички обекти за настаняване и ресторантите към тях ще бъдат отворени. За тези, които попадат в ограничителния режим, общините ще могат да ги освобождават от такса смет с промяна в закона за Местни данъци и такси, така, че държавата и общините да подпомогнат бизнеса в ограничителния режим

Увеличението на ТБО е от под 1 лв до 2.50 лв. Зависи от зоната , жилището и т.н

Целият закон може да прочетете ТУК

Повече за дебатите и дискусиите може да видите във видеата.Целият запис

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button