Удължават срока на договор за проект „Патронажна грижа в Община Троян“

Продължава да функционира откритата телефонна линия 070014721

Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01

На 17.12.2020 г. Община Троян сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C01, допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 за реализиране на проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В рамките на първоначалния срок от 10 месеца, услугата „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от Covid-19“ са получили 411 лица, от тях 74 са лица с увреждания, 37 са самотни родители с деца до 12 г., 10 са възрастни в риск, 14 са карантинирани и 274 са възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Предвид бързото разпространение на Covid-19 на територията на Община Троян, нарастващият брой карантинирани лица и лица, изпитващи затруднение при снабдяване със стоки от първа необходимост и лекарства, след покана от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, Община Троян даде съгласие за удължаване срока на предоставяните услуги за пазаруване по Компонент 3, в рамките на останалия финансов ресурс по бюджета на допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01. Извършен е анализ на прогнозните разходи по договора до 31.12.2020 г., с оглед разпределяне на остатъка от финансовите средства за удължаване срока на дейностите по Компонент 3 на процедурата с още три месеца. Пристъпи се към оптимизиране щата на изпълнителите на услуги от: 25 Домашни помощници (ДП) и 2 диспечери на 18,75 щата ДП и 1 диспечер.

Със сключеното допълнително споразумение, срокът за предоставяне на услугата „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19“ е удължен от 10 на 13 месеца, т.е. до 31.03.2021 г. Общината не получава допълнително финансиране по договор № BG05M9OP001-2.040-0038-C01, допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01. Стойността на безвъзмездна финансова помощ по договора за Компонент 3 на процедурата е в размер на 275 070 лева, в т.ч. 233 810 лв. от Европейския социален фонд на Европейския съюз и 41 260 лева национално съфинансиране.

Продължава да функционира откритата телефонна линия 070014721 (на цената на един градски разговор) за заявки от нуждаещи се граждани.

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И. д. Кмет на Община Троян

Съгласно заповед 1572/30.11.2020 г.

Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C02 „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button