Доклад за предприети антикорупционни мерки в Община Троян през 2020 година

Доклад за предприети антикорупционни мерки  в Община Троян през 2020 година е публикуван на сайта  на общинската администрация. Цитираме дословно.

Настоящият доклад се изготвя във връзка с Плана за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г., (приета с РМС № 230/9 април 2015 г.), мерките за създаване на прозрачност и задължението Община Троян да представя доклади, относно постъпили сигнали за корупция в общината и предприетите действия по тях.
Основните цели, които си поставя общината във връзка с недопускане на корупционни практики в общината са:
а) повишаване на общественото доверие и засилване на гражданския контрол;
б) повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск;
в) създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;
г) утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите от общинската администрация.
Със Заповед № 683 от 02.06.2020 г. на Кмета на Община Троян са приети Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, сигнали и нередности, които са неразделна част от Системата за финансово управление и контрол.

В изпълнение на вътрешните правила общината се ръководи от следните принципи:
а) върховенството на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека, разделението на властите и равенството на всички граждани пред закона;
б) добро управление и задължение на ръководството на Община Троян да предприема ясни и ефективни действия, които да удовлетворяват нуждите на гражданите;
в) превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение за ограничаването и/или елиминирането им.
Сигналите за корупция в общинска администрация-Троян могат да бъдат подавани по следните начини:
/1/ По пощата на адрес гр. Троян, пл. ”Възраждане” № 1.
/2/ В специално поставената пощенска кутия за сигнали за корупция, измами и нередности, която се намира в сградата на общинска администрация – Троян в Центъра за административно обслужване на гражданите и в отдел „Местни приходи“.
/3/ На телефон 0670/ 68050 и 0670 68009.
/4/ По електронната поща на Общината: postbox@troyan.bg
Във Вътрешните правила е определена Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията, която разглежда постъпилите сигналите, събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата и съставя констативен протокол. За резултатите от проверката се изготвя доклад и заедно с протоколите и събраните доказателства се представя на кмета на общината. Кметът се произнася по доклада в 7 /седем/ дневен срок от предаването му. На базата на становището, дадено от Кмета, Постоянната комисия изготвя уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до подателя на сигнала. Документите по преписките, протоколите и докладите за разглеждане на сигналите за корупция се съхраняват от Председателя на Постоянната комисия в Регистратурата за класифицирана информация на общинска администрация – Троян.
Основните пунктове, по които общината развива антикорупционната си дейност са: стриктно и детайлно разработване на вътрешни правила, харта на клиента, стратегии, програми и етични норми, пряко или косвено регламентиращи превенцията на корупцията. Поддържане на ефективно работещ център за административно обслужване на гражданите, който прилага системата за обслужване на граждани „на едно гише“ и пресича контактите между потребител и пряк изпълнител на услугата, ограничавайки възможностите за корупционни практики. На интернет страницата на общината съществува специален раздел, чрез който се подават сигнали и оплаквания от граждани, на адрес: http://troyan.bg/component/jforms/2/233.html
През 2020 г. в Община Троян няма постъпили сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество.
През 2020 г. в Община Троян няма образувани преписки, свързани със злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество.
В Община Троян е създадена Комисия, съгласно Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Има разработени и утвърдени Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.
Всяка година Комисията изготвя доклад от извършена проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ в Община Троян.
През 2020 г. няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси от лицата по чл. 1, ал. 1 от Вътрешните правила. През годината няма подадени сигнали за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ.
На интернет страницата на Община Троян са публикувани Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, от т.1 до т.4 от ЗПКОНПИ, Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл.107а, ал.4 от КТ и параграф 1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ и Декларации по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, които са достъпни на адрес:
http://troyan.bg/administration/deklaratzii-zpkonpi.html

Съгласувал: /П/
ЦВЕТЕЛИНА КАЛЧЕВА
Секретар на Община Троян

Изготвил: /П/
АНИТА МАРИНОВА
Началник отдел „Услуги на гражданите“

УТВЪРДЕН: /П/
ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button