Община Троян намали данък за таксиметров превоз на пътници

От края на миналата година отдел „Местни приходи“ в Община Троян събира данъка за таксиметров превоз на пътници. Данъкът е намален до минимално позволения по закон – 300 лв. Разликата от досегашния размер от 400 лв. и размера на данъка за 2021 г. е осигурена от държавния бюджет. От 1.01.2021 г. са в сила промени в Закона за автомобилните превози, касаещи извършването на таксиметров превоз на пътници , съобщи Донка Михайлова -кмет на Община Tроян.

Промените са обнародвани в ДВ, бр. 60/07.07.2020 г. Ето и самият текст:

В сила са промени в Закона за автомобилните превози, касаещи правомощията на кметовете на общини по отношение извършването на таксиметров превоз

В ДВ, бр. 60/07.07.2020 г., бяха обнародвани промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП), касаещи правомощията на кметовете на общини по отношение извършването на таксиметров превоз на пътници. Промените влязоха в сила от 01.01.2021 г. и са в следните насоки:

1. Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица издават удостоверения за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници, по адреса на управление на търговеца;
2. Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица вписват, отписват и нанасят промени в данните на издадените удостоверения в публичния единен таксиметров регистър воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИА „АА“/. ИА „АА“ предоставя на кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица достъп до регистъра по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът, извършващ таксиметров превоз на пътници, подава заявление до кмета на общината, към което прилага документите, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име, и списък на превозните средства, с които ще извършват дейността.
Превозните средства за извършване на таксиметров превоз трябва да отговарят на определени в ЗАП изисквания.
При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им. В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна.
Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация, когато търговецът не отговаря на законовите изисквания или не е приложил необходимите документи към заявлението. Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по решение кмета на общината при настъпване на предвидени в ЗАП основания или по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация.

Във връзка със задължението на кметовете на общини по издаване на удостоверения за регистрация на търговци, извършващи таксиметров превоз на пътници, както и по вписване, отписване и нанасяне на промени в данните на издадените удостоверения в публичния единен таксиметров регистър, воден от ИА „АА“, е необходимо на ел. адрес на ИА „АА“: taxi_register@is-bg.net кметът на общината да заяви в оперативен порядък желание за предоставяне на достъп до регистъра и да посочи данни за лицето, което ще има достъп до регистъра – три имена, длъжност, e-mail и телефон за връзка – своите или на оправомощено длъжностно лице. По официална информация на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ИА „АА“ вече е извършила необходимите промени в действащия регистър и има готовност да предоставя изисквания от ЗАП достъп до регистъра на заявилите общини.

Напомняме, че общинският съвет с наредбата по чл. 9 ЗМДТ следва да определи такса за издаване на удостоверение за регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници и такса за вписване на промени в издадено удостоверение в публичния единен таксиметров регистър, воден от ИА „АА“.

 

Източник
namrb.org

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button