Покана за публично обсъждане отчет 2020 г. и бюджет 2021 г.

Покана за публично обсъждане отчет 2020 г. и бюджет 2021 г.  отправят Председателят на Общински съвет Троян инж.Петко Пенков и Кметът на Общината Донка Михайлова канят  бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината.

Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян.

Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджет 2021 г. на община Троян.

В условията на извънредна епидемиологична обстановка и ограничаване провеждането на публични мероприятия на закрито, с цел опазване здравето на населението публичното обсъждане на основните показатели на бюджет 2021 година ще бъде проведено на три етапа.

В Покана за публично обсъждане отчет 2020 г. и бюджет 2021 г. се казва още :

„Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим отчета за изпълнение на бюджета за 2020 година и проекта на бюджет 2021 година, преди внасянето им в Общинския съвет“, както следва:

На 02.февруари 2021 година от 17:00 часа в салона на Община Троян – образователни, културни и други институции и организации;
На 03.февруари 2021 година от 14:00 часа в платформата ZOOM – Кметове и кметски наместници;
На 03.февруари 2021 година от 17:30 часа в салона на Община Троян – граждани.

Материалите по проекта на бюджет за 2021 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg на 01.02.2021 година.

Вашите предложения по бюджета можете да правите писмено на email: postbox@troyan.bg или устно – в приемните дни на Кмета по установения ред.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button