Съобщение за сроковете местни данъци и такси

Отдел „Местни  приходи“ към Община Троян  уведомява за сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса битови отпадъци,

Уважаеми граждани,

Сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

 • Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването. 

На 27.01.2021г. започва събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 г.

 • Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

От 11.01.2021 г. започна събирането на данък върху превозните средства за 2021 г.

 

 • Патентен данък се плаща на четири вноски:

 – за първо тримесечие – до 31 януари;

 – за второ тримесечие – до 30 април;

 – за трето тримесечие – до 31 юли;

 – за четвърто тримесечие – до 31 октомври;

На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 • Туристически данък: дължимият данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши:

 • на касите на отдел „Местни приходи”, ул. „Г.С.Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/; 
 • в кметствата в селата на община Троян; 
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД;
 • онлайн на www.ePay.bg
 • чрез пощенски запис;
 • по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC – RZBBBGSF

     Код за вид плащане:

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък – 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

 

Източник
Община Троян

Свързани статии

Back to top button