Община Троян – за казуса „Добродан“

Категорична забрана на подобни действия протеста от АПИ

Община Троян – за казуса „Добродан“ бе получено писмо на редакционната поща. То е по повод на заявен протестен митинг с намерение за затваряне на републикански път „Троян-Ловеч“ при разклона за с. Добродан от страна на Красимир Христов, Община Троян счита за необходимо да информира за своето становище, относно казуса „Добродан“.

Вече три години Красимир Христов не изпълнява заповед за забрана на ползване на свой строеж. През това време всички възможни институции, до които той пише, не намират основание за жалбите му.

Сигналите за незаконни строежи са провокирани от остри конфликти между предприемачите Александър Петров и Красимир Христов – собственици на съседни производства в бившия стопански двор на с. Добродан, които до определен момент са работили в партньорство и добросъседство.

Община Троян и лично кметът на Общината Донка Михайлова каниха неколкократно заедно и поотделно, самостоятелно и с наетите от тях проектанти, предприемачите в опит за намиране на приемливо за бизнеса и на двамата законосъобразно решение за проблемите, свързани с приемане на подробен устройствен план на територията.

Съгласие не бе постигнато.

Община Троян – за казуса „Добродан“  подчертават, че  са последвали поредица от сигнали за нарушения от двете страни срещу съседа и последващи действия от отговорните институции в рамките на определените от закона мерки. Красимир Христов публикува множество писма с неверни съдържания в опит да дискредитира институциите и да ги принуди да вземат негова страна по случая, на което Община Троян не е реагирала.

Във връзка с жалби на Александър Петров, на 20.12.2017 г. от Община Троян е констатирано ползване без въвеждане в експлоатация на строеж „Пристройка към дърводелски цех” в поземлен имот с идентификатор 21590.800.14, с. Добродан, област Ловеч. За строежа има одобрен проект N49/28.05.2013г. и Разрешение за строеж № 61/06.06.2013г.

Издадена е заповед № 308/14.03.2018г. на Общината за забрана ползването на строежа, като в пристройката не следва да се извършва производствена и складова дейност до въвеждането й в експлоатация с необходимите документи от собственика Красимир Христов. За периода от 20.12.2017г. собственикът на пристройката към дърводелския цех Красимир Христов не е внасял в Община Троян документи за въвеждането й в експлоатация.

По нова жалба от Александър Петров, с писмо изх. N ЛЧ-2532-00-184 от края на януари 2021 г. Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) – София разпореди на Община Троян в 15-дневен срок да докладва за изпълнението на заповедта.

На 10.02.2021г. е извършена поредна проверка на място и служители на общината съставиха протокол, че заповедта за забрана за ползване не се изпълнява и пристройката се ползва за складиране на дървен материал към дърводелски цех.

За принудително изпълнение на заповедта, в изпълнение на Закона за устройство на територията, на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е изпратено писмо с изх.№ И-РД-243/12.02.2021г. за прекъсване електрозахранването на пристройката.

Община Троян  – за казуса „Добродан“  пише още, че  решението на проблема е необходимо единствено в Общината да бъдат внесени определените със закон строителни книжа за въвеждане на обекта в експлоатация. Протестни действия няма как послужат за въвеждане на строежа в експлоатация и за отмяна на разпореждане на ДНСК спрямо Община Троян.

А относно затварянето на републикански път „Троян-Ловеч“ в съботния ден е получено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“, в което се напомня за категоричната забрана на подобни действия по смисъла на чл. 53,ал.1,т.4 от Закона за движение по пътищата.
ОБЩИНА ТРОЯН

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button