Проектът на бюджет 2021 година на Община Троян

Проектът на бюджет 2021 година на Община Троян е готов  и качен на сайта на Община.

През настоящата 2021 г., поради обстоятелствата породени от здравната обстановка, отчетът  бе  представен пред общинските съветници на заседание на Общински съвет-Троян, в интернет пространството и ще бъде разпространен на хартиени екземпляри до населените места от общината, за хората, които не ползват интернет. Отчетът е наличен и на официалната интернет страница на Община Троян. Предстои да излезе печата на отчета на хартиен носител.

Донка Михайлова и председателят на ОбС Троян отправят покана  заедно   да се  обсъди отчета за изпълнение на бюджета за 2020 година и проекта на бюджет 2021 година, преди внасянето им в Общинския съвет, както следва:

На 02.февруари 2021 година от 17,00 часа в салона на Община Троян – образователни, културни и други институции и организации;
На 03.февруари 2021 година от 14,00 часа в платформата ZOOM – Кметове и кметски наместници;
На 03.февруари 2021 година от 17,30 часа в салона на Община Троян – граждани.

Вашите предложения по бюджета можете да правите писмено на email: postbox@troyan.bg или устно – в приемните дни на Кмета по установения ред.

Всеки , който желае може да се запознае с Проектът на бюджет 2021 година на Община Троян  от следните прикачени файлове

Проект капиталови разходи

Предложение за текущ ремонт

Проекто-бюджет за местни дейности

Свързани статии

Back to top button