Професионални консултации по ОВОС от експерти

Всеки ден ние ръководим своя бизнес със стремеж към устойчивост и отговорност. Едно от нещата, които са първостепенен дълг на всяко предприятие, е поддържането на максимална неутралност по отношение на неговия отпечатък върху околната среда. Нормативно изискване е провеждането на оценка на екологичното въздействие (ОВОС).

Това е законов инструмент, чрез който регулаторният орган, в нашия случай МОСВ, се стреми да осигури превенцията и опазването на природата. По този начин косвено се защитава и човешкото здраве от вредите, които би могла да му нанесе една отровена околна среда.

Екологичната оценка е задължителен процес за много инвестиционни проекти. Неговата цел е да се анализира статуквото и да се установи как би могъл да му се отрази в бъдеще съответен бизнес проект. След прогнозиране и оценка на риска от отрицателно въздействие върху екосистемата, може да се прецени дали и какви съответни мерки трябва да бъдат взети при нужда от подобряване на показателите.

ОВОС се прилага задължително при различни по-мащабни инвестиционни предложения, но би могла да се изисква и при малки частни инициативи от сорта на изкопаване на кладенец, например. Изискванията са заложени в релевантните законодателни текстове, чието въвеждане у нас започва още след демократичните промени в самото начало на 90-те години.

Бидейки член на ЕС, България надлежно транспонира законодателството на съюза за ОВОС. Някои инвестиционни предложения попадат в графа, където задължително се изисква решение. Фактор за това може да бъде, например, индустриалният сектор, към който ще спада плануваното от нас съоръжение.

Към тази група спадат промишлености като инфраструктура (пътна и ЖП), туризъм, селско, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъци и води и други. Всички проекти в тези области подлежат на екологична оценка. В зависимост от естеството на вашия бизнес, той може да има задължение да представи доклад по ОВОС с определен обхват, съгласно ЗООС.

Отговорността за регулацията в областта на екологичната оценка се пада на МОСВ. Към него или към регионалните му инспекторати именно се подават исканията за консултации по ОВОС .

Освен това, тъй като в ЗООС има редица разпоредби, които изискват да се вземат предвид и други закони, например за водите, отпадъците и опазването на биоразнообразието у нас и т.н. Затова е сформиран и специализиран междуведомствен комитет, който дава мнение при оценката на влиянието върху околната среда . Неговите членове имат разнородни компетенции, които подпомагат вземането на информирани решения.

За да спазим законовия ред, още в началния етап на нашето инвестиционно предложение следва да подадем заявка за решение по ОВОС при съответния отговорен регулатор. Така ще сме уведомили властите и те могат да спрат реализацията на проекта, ако преценят, или да поискат изготвянето на доклад по екологичната оценка, наричан за краткост ДОВОС.

При допускане на нарушение на някоя от разпоредбите за екологична оценка се налагат съответните санкции. Те могат да бъдат обжалвани по надлежния ред. Самите оценки също могат да бъдат обект на жалби и ревизия, включително и по сигнал на гражданите и обществото. Това може да стане, например, при откриване на несъответствия между плана, одобрен по ОВОС, и проекта, който се е реализирал на негова основа. Правото да се отнемат или вменяват задължения, свързани с екологична оценка, има съдът.

Докладите, изготвени по съответните инвестиционни приложения, се качват в специален регистър, поддържан от МОСВ.

В случаите, когато изготвянето на екологична оценка възниква пряко вследствие на естеството на инвестиционното ни предложение, можем да кандидатстваме по Оперативна програма “Околна среда” за покриване на необходимите за целта разходи. За да сме квалифицирани за подобен род финансиране, проектът ни трябва да е получил необходимото предварително одобрение.

На Ecoabonament.bg можете да се запознаете с дейността на нашия екип и предлаганите от нас услуги по изготвяне на ОВОС, консултации при подаване на заявление за решение или обжалване на екологична оценка.

Ивайло Тодоров

Системен и Уеб администратор и фотограф на медията.
Back to top button