Заповед на кмета на Община Троян

Заповед на кмета на Община Троян относно превантивни мерки във връзка с коронавируса.

Заповед № 132 от 29.01.2021 г. отменя Заповед №781 от 23.06.2020 г. и  влиза в сила от 01.02.2021 г.
В сградите на общинска администрация Троян, находящи се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ул. „Г. С. Раковски“ № 55, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ул. „Г. С. Раковски“ № 103, сградите на кметства и кметски наместничества:
– Да не се допускат граждани без поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по начин, който да покрива изцяло носа и устата.
– Да не се допускат граждани с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).
– Задължително на гражданите при влизане на входа се извършва дезинфекция на ръцете с предоставените дезинфектанти за ръце с вирусоцидно или частично/ограниченовирусоцидно действие.
– Служителите от общинска администрация Троян да работят с гражданите, използвайки защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, покриваща носа и устата.
– Външните лица да пребивават в сградите на общинска администрация Троян възможно най-кратко и само за времето, което е необходимо за извършване на услуга или консултация.
– Изчакването на гражданите да се осъществява на открито или на място с осигурено добро проветряване със свеж въздух.
– След посещение на граждани да се извършва дезинфекция на контактните повърхности.
– При организиране на мероприятия на открито и закрито да се спазват стриктно издадените от Министъра на здравеопазването заповеди.

УТВЪРЖДАВАМ:
II. Помещения в общинската администрация, в които се допускат граждани:
– Отдел „Услуги на гражданите“, находящ се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1,
партер.
– Фронт офис в отдел „Местни приходи“, находящ се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“
№ 55, ет. 1.
– Приемна (социален блок), находяща се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42,
ет. 1.
– Звено „Земеделие и гори“, находящо се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 2 – при повикване за консултации да се допуска до един гражданин в кабинет
– Звено „Вътрешен одит“, находящо се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет.

– при повикване за консултации да се допуска до един гражданин в кабинет със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по начин, който да покрива изцяло носа и устата.
– Информационно културен център Троян, град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ № 103.
– Сградите на кметства и кметски наместничества.
III. Пропускателен режим в сградите, както следва:
1. В сградата, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1, се въвежда засилен контрол на обособено място до входа от „Оперативен денонощен дежурен“
– В сградата на отдел „Местни приходи“, находяща се в град Троян, ул. „Георги С. Раковски“ № 55 се въвежда засилен контрол на входа.
–  В сградите на кметства и кметски наместничества се допуска по един посетител само със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по, който да покрива изцяло носа и устата, при спазване на противоепидемичните
мерки.
Със  Заповедта на кмета на Община Троян може да се запознаете във файла

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button