Фондация “Център Отворена врата” в Троян

Фондация “Център Отворена врата” откри в Троян консултативен център за жертви на домашно насилие.

Общински съвет Троян на редовната си сесия на 17.12.2021 г. даде съгласие Решение  № 274 на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и чл.5 от Тарифата за определяне на цени на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти да се отдаде под наем на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза Фондация „Център Отворена врата“ ( област София), ЕИК 205063857, за срок от пет години, недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение с площ от 14 кв.м. намиращо се на петия етаж от административна сграда с идентификатор 73198.502.358.1 по кадастралната карта на гр. Троян, при месечна наемна цена в размер на 5 лв., без ДДС.
Описаното помещение  се използва за осъществяване дейността на фондация „Център Отворена врата“,
Кметът на Община Троян Донка Михайлова поздрави служителите от Центъра. В него се приемат заявки за консултации на тел. 0876974944 и организира консултации на място два пъти в седмицата –     психогологическа или правна.

„Откриването е повод да  обсъдим и по-нататъшни стъпки за съвместна работа по темата. Дано да са малко хората, които имат нужда от тази услуга.“, написа  Михайлова.

„Заедно можем повече! И никой не е сам в страха си, нужно е само да потърси опора, подкрепа и разбиране…Любов!

„Да забравим за страха и срама! Направихме първата крачка, написа Елена Ройнева, общински съветник.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button