Изградена е ограждаща дига на клетки 1 и 2

Изградена е ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600, на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци“, находящ се в м. „Дългата поляна“, гр. Троян, съобщиха от община Троян.

Това е част от информацията за напредъка на строителните работи по изграждането на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.

Площадката за депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) заема дълбока долина със силно ерозирал терен и сравнително стръмни брегове. В зоната на клетки № 1 и № 2, по периферията на съществуващия табан на отпадъците, вече е изградена ограждаща дига от скален материал с дължина 420 м.

С надграждане на клетки 1 и 2 ще се осигури възможност за депониране на допълнителни количества отпадъци, докато трае изграждането на клетка 3.

Стойността на обекта, изпълняван от „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, е 534 119 лв., като средствата са от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. и трансфер от централния бюджет за 2020 г.

Усилията за решаването на проблемите с отпадъците по траен, ефективен и екологосъобразен начин ще продължат с пускането в експлоатация на инсталациите за компостиране и предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци, които се изграждат в момента.

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 2 560 000 лв. по бюджета на община Троян за изграждане на третата клетка на

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button