Мерки за безопасно провеждане на избори 2021 г.

Мерки за осигуряване на безопасно провеждане на изборите на
4 април 2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. в община Троян са предприети всички необходими мерки за опазване живота и здравето както на гласоподавателите от общината, така и на членовете на секционните избирателни комисии, в съответствие с Указанията на Министерството на здравеопазването от 18.02.2021 г.

Във всички избирателни секции ще бъдат доставени необходимите количества лични предпазни средства и дезинфектанти, с които да бъдат обработвани критичните точки в избирателните секции ( т.е. всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление и др.).

Лицата, поставени под задължителни карантина или изолация, също ще могат да упражнят правото си на глас, като гласуват в една от трите подвижни избирателни секции в общината. За целта е необходимо в срок до 31 март 2021 г. да бъде подадено заявление (Приложение 1) в Центъра за административно обслужване в общинска администрация (Троян, пл. „Възраждане“ № 1) или в кметствата/кметските наместничества на територията на общината, по един от следните начини:
Чрез саморъчно подписано от избирателя заявление, което може да бъде подадено лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или на факс (0670/ 6 80 60);
Чрез подписано от пълномощник заявление, подадено лично, по пощата или на факс (0670/ 6 80 60);
Чрез заявление, подадено на e-mail: mayor@troyan.bg или postbox@troyan.bg, без да се изисква квалифициран електронен подпис;
Чрез електронно заявление, подадено през Портала за електронни административни услуги на Община Троян на следния адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Участниците в изборния процес следва задължително да носят защитна маска за лице, да спазват физическа дистанция и да извършват хигиена на ръцете.

Предприетите мерки целят да осигурят както възможност за гласуване на всички желаещи, така и ефективна защита на здравето на участниците в изборния процес.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button