Община Троян кандидатства пред фонд „Социална закрила“

Община Троян кандидатства пред фонд „Социална закрила“ и  на  22.03  бе подписан поредното предложение за финансиране на проект, свързан с подобряване на качеството на социалните услуги в общината. Проектът за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж, с който Община Троян(област Ловеч)  кандидатства пред Фонд „Социална закрила“, ще осигури по-добро качество на храната на 260 самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания.

Те получават ежедневно топла храна в домовете си, като общинският бюджет поема 50% от цената. Към тристепенното меню на услугата има нарастващ интерес.

„Ние отговаряме на този интерес с усилия услугата да бъде разширявана“ , споделя Донка Михайлова, кмет на Община Троян

До момента приготвянето на храна се е извършвало от външен изпълнител. Във връзка с ефективното използване на човешкия и материален ресурс, дейността се извършва вече от Общината.

Материалната база, която се използва за приготвяне на храната, е кухнята на Дом за стари хора в село Добродан.
Домашен социален патронаж може да се ползва от лица в пенсионна възраст, с трайно намалена работоспособност, военноинвалиди или военнопострадали.
Услугата включва, освен приготвянето и доставка на храна, и медицинско наблюдение, социално включване, поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваните помещения, съдействия за снабдяване с помощни средства, битови услуги и др., които към момента се предоставят чрез проект „Патронажна грижа в Община Троян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Свързани статии

Back to top button