Местните данъци са под средните за страната

Местните данъци и ставки в община Троян са под средните за страната е анализ, който ще бъде внесен  на заседанието на Общинския съвет за месец април в  Троян.

Анализът е изготвен на база на  проучване на данни от общо 241 общини или 91% от общините в България. На заседанието на УС през месец март зам. председателят на УС на НСОРБ и кмет на Троян Донка Михайлова е докладвала анализа в заседание и УС го е приел единодушно. Документът е основание да съпоставим данъчната политика на Община Троян с тази на останалите общини в страната и със законоустановените долна и горна граница на данъчните ставки и да направим изводи за данъчната политика на общината в бъдеще.

През 2021 г. преобладаващата част от българските общините запазват действащите размери на данъците. Една по малка част от общините увеличават размера им.

През 2021 г. Община Троян за десета поредна година не увеличава данъчни ставки на имуществените данъци.  

При данъка върху недвижимите имоти през 2021 г. 19% от общините увеличават размерите на ставките. Основните причина за това се дължат на неадекватно ниските данъчни оценки на недвижимите имоти, както и недостига на средства, чрез които общините могат да удовлетворят очакванията на местната общност от повече публични услуги и по-адекватна инфраструктура.

При данъка върху превозните средства   9% от общините увеличават размерите на данъка, отново по причина, свързана с данъчната основа – намаляващия имуществен компонент.

При данък при придобиване на имущества по възмезден начин и туристическия данък, по обясними причини, вкл. и поради кризата Ковид-19, има намаляване на случаите на увеличение на ставките, съответно до 9% и 5% дял.

При двата имуществени данъка – данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства, които определят най-голямата част от внасяните данъци от населението Община Троян, е избрала размери значително под осреднения размер. Изключение прави единствено данъка върху сделките, при който обаче само три общини в страната са под осреднения размер и Общината ни е в масовата група, в която са и още 229 български общини.

Местните данъци и ставки в община Троян са под средните за страната – таблица

Вид местен данък Граници, съгласно ЗМДТ Осреднен размер на мин. и макс. ставка Община Троян бр. общини над осреднения р-р бр. общини, доближаващи осреднения

р-р

общини близо до минимума
1.ДНИ от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот 2,3 ‰ 2‰ 76 106 58
3,03 1,9 1
2. ДВПИ  от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество  1,55% 2% 229 0 3
2,62 1,33
3. ДПС
–  над 55 kW до 74 kW включително от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW 1,08 лв. 0,54лв. 5 34 196
1,17 лв. 0,82 лв. 0,60 лв.
над 74 kW до 110 kW включително от 1,1 до 3,3 лв. за 1 kW 2,20 лв. 1,10лв. 1 32 202
2,70 лв. 1,58 лв. 1,20 лв.
–  без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ Коеф. от 1,10 – 1,40 1,25 1,10 18 22 189
1,29 1,2 1,1
–  „Евро 3“ Коеф. от 1,00 – 1,10 1,05 1,00 39 0 194
1,08 1
–  „Евро 4“ Коеф. от 0,80 – 1,00 0,9 0,8 52 7 174
0,92 0,86 0,8
–  „Евро 5“ Коеф. от 0,60 – 0,80 0,7 0,7 61 5 167
0,73 0,64 0,6
–  „Евро 6“ и „ЕЕV“ Коеф. от 0,40 – 0,60 0,5 0,6 65 2 164
0,55 0,44 0,4
–  товарен автомобил с ТДММ над 3,5 т, но не повече от 12 т от 10 до 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост 20 13 46 56 129
22,58 лв. 15,04 лв. 11,04 лв.
5. ТД в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. съобразно населените места и категорията им 1,60 лв. 0,45 до 1,00 3 87 138
1,91 лв. 0,96 лв. 0,48 лв.

 

Данък върху недвижимите имоти

За община Троян, Ловешка област ставката на данъка е 2‰ и не е променяна от 2008г., от когато общинските съвети определят ставките на местните данъци. Не  е приемана диференцирана ставка в зависимост от задължените лица и/или различните видове имоти-жилищни и нежилищни. От таблицата е видно, че определената ставка в общината е под средната за страната за 2021г. Реалната събираемост на приходите от ДНИ по текущия облог е 75%, като за нашата община  е над 78% реално събрани по облога за 2020 г., а изпълнението на текущия облог е над 80% като се включат надвнесените и прихванати суми от 2019 г..

Данък върху превозните средства

При имуществения компонент:

 • 93% от общините запазват миналогодишния размер на имуществения компонент от данъка.
 • общо четири са общините, при които стойността на данъка при имуществения компонент е в размер над осреднените законови граници. Една община е на средното равнище – 1,08 kW при двигатели с мощност 55 kW до 74 kW.
 • За община Троян са приети минималните определени в закона ставки на имуществения компонент.

При екологичния компонент:

В Наредба №6 за определяне на местните данъци на територията на община Троян определения размер е 13 лв., което се явява под осреднения размер на минимална и максимална ставка по закон.

Реалната събираемост на приходите от ДПС по текущия облог е 77%, като за община Троян е 79,8%

Общият преглед на прилаганите размери на ДВПИ от 232 общини, позволява да бъдат групирани съобразно диапазони, в рамките на които е определен размера на ставката на данъка:

  • едва 2% прилагат ставка между 1 и 1,9%.
 • 21% от общините са определили размери между 2 и 2,4%, тук попада и община Троян с определена ставка от 2%;
 • 39% са определили размер на данъка между 2,5 и 2,9%;
 • 38% от общините са определили размер на данъка на „тавана“ от 3%.

Туристически данък

При туристическия данък, над 90 % от общините запазват миналогодишните размери.

Като цяло, предпочитаният от общините диапазон за облагане на туристическите обекти от категориите три, четири и пет звезди е в границите над 0,80 лв. до 1,00 лв., т.е. под осреднените законови стойности. В този диапазон са и определените ставки в община Троян.

Местните данъци и ставки в община Троян са под средните за страната

Такса битови отпадъци

По-голямата част от общините -155 (64%) са избрали комбиниран вариант на основа за определяне на таксата – количество, съобразно съдовете и промил върху данъчната оценка.

Община Троян е сред общините, които са въвели принципа за заплащането за количество на база брой съдове за бизнеса и на промил за гражданите.

Останалите 86 общини (36%) не определят размер на ТБО на база количество.

С оглед на това, че по отношение на ТБО общините прилагат разнообразни подходи при определяне на размера – съобразно населеното място, в което се намира имота, съобразно вида на имота и др., за целите на сравненията спрямо предходната година е изведена величина „осреднена размер на промилите“. При тези условия средната стойност на размера на ТБО е 7,2 промила върху данъчната оценка, като минималния размер е при община Трекляно – 1,0 промила, максималния – при община Своге – 21,8 промила. В община Троян за жилищните имоти в града ставката е 3,2‰ и е значително по-ниска от средната за страната. В селата е: за с. Орешак и с. Борима 7,7‰, за останалите села 9,7‰. За нежилищните имоти  ставката е 18,2‰.

На сайта на Министерство на финансите е публикувана информация за финансовите показатели на общините в Република България, от която е видно, че осреднената събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за община Троян е 79%, което е със 7,2% над средното за страната. Въпреки последиците от кризата, предизвикана от Ковид-19, община Троян постигна по-добра събираемост на данъчните приходи, в сравнение с осреднените резултати за страната.

Направеният анализ дава основание да бъдат направени следните изводи:

 1. Община Троян е сред малкото общини в страната, които успяват  да не увеличават данъчните ставки на имуществените данъци за населението и бизнеса за периода от 2011 г. насам. Увеличението на такса битови отпадъци и извършвано в години, в които е имало по-чувствителен законовоопределен ръст на основни съставни части на таксата – минималната работна заплата и на отчисленията към РИОСВ, определени от Закона за управление на отпадъците.
 2. За периода от 2011 г. насам Община Троян е провела намаления в данъчните ставки както следва:
 • През 2011г. за 2012 г. е променен размера на данъка върху превозните средства, като е намален с около 14 %.
 • През 2012 г. е намален с около 5% размера на патентния данък за 2013 г.  / за дейностите, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна / .
 • През 2014 г. е намален отново размера на патентния данък с 5% за 2015г. / за дейности, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна /.
 • През 2017г. е променен данък за таксиметров превоз на пътници за 2018г. от 500 лв. на 400 лв.
 • За 2021г. отново е намален размерът на данъка за таксиметровия превоз на 300 лв., като размерът на намалението се финансира от държавния бюджет.

 

  1. Ръстът в приходите от местни данъци и ставки в бюджета на Троянска община се дължи основно на повишената събираемост. Този ръст е важен фактор за финансовата устойчивост на бюджета на общината.

Местните данъци и ставки в община Троян са под средните за страната е анализ – видео от пресконференцията на 15.04.2021г

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button