Oфициална церемония „Първа копка“ в Троян

Oфициална церемония „Първа копка“ в Троян се проведе на 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Троян, ж.к. „Лъгът“ бл. №11 „Хисар“ с встъпителна пресконференция , с които се даде старт на проект №BG16RFOP001-2.003-0019 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.11 „Хисар“; ж. к. „Младост“, бл.5“.
Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент е Община Троян. ловешка област. Общата стойност на проекта е 1 442 988,12 лв., от които 1 226 539,90 лв. съфинансиране от ЕФРР и 216 448,22 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 03.09.2020 г. до 03.09.2022 г.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.
Подобряването на жилищния фонд ще доведе и до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията на живот в него.

Oфициална церемония „Първа копка“ в Троян -видео и галерия

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button