Покана за откриване на инсталация за отпадъци

Покана за откриване на инсталация  за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци в с. Калейца, местност „Троянско поле”.Покана за откриване на инсталация за отпадъци

Уважаеми дами и господа
Имаме удоволствието да ви поканим на

Официална церемония „Откриване на обект“

и Заключителна пресконференция по

проект: АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци

Събитията ще се състоят на: 23.04.2021 г. от 11:00 ч.

Място: на територията, на която са изградени предвидените по проекта инсталации – поземлен имот с идентификатор 35290.8.50 по кадастралната карта на с. Калейца, местност „Троянско поле”, община Троян

Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 689 336,55 лв. национално съфинансиране; 689 336,55 лв. собствен принос на общините Троян и Априлци.

Съфинансирането от държавния бюджет е близо 700 хиляди лева. Толкова е и приносът на двете общини.

Срокът за изпълнение на проекта е до 16.10.2021 г.

Покана за откриване на инсталация за отпадъци

Покана за откриване на инсталация може да изтеглите ТУК

Стартира важен екологичен проект

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button