Пресконференция за проект в с. Дълбок дол

Пресконференция за проект в с. Дълбок дол  се състоя на 26.05.2021 г. от 14:00 ч. в Салона в сградата на община Троян. Тя бе встъпителна  по проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“.

Пресконференция за проект в с. Дълбок дол - 3
Модераторката , зам-кмет Розалина Русенова, инж. Мария Василева (Отляво-надясно)

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент е Община Троян.

Общата стойност на проекта е 569 957,35 лв., от които 484 463,75 лв. съфинансиране от ЕФРР и 85 493,60 лв. Национално съфинансиране.
На събитието присъстваха г-жа Розалина Русенова – зам.-кмет на Об. Троян, инж. Бистра Чолакова – зам.-кмет на Об. Троян, инж. Мария Василева – ръководител на проекта, представители на изпълнителите, членове на екипа за управление на проекта и медии.

Пресконференция за проект в с. Дълбок дол(2)
Изпълнителите на проекта

Г-жа Розалина Русенова и инж. Мария Василева запознаха присъстващите с основната цел на проекта, която е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Чрез изпълнението на дейностите на проекта се цели осигуряване на инфраструктура за социални услуги в община Троян за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.
Срокът за изпълнение е 24 месеца от 21.10.2020 г. до 21.10.2022 г.

Пресконференция за проект в с. Дълбок дол(1))

Пресконференция за проект в с. Дълбок дол – видео

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button