Троянските общински фирми с 8 950 хил.лв приход за 2020г.

Две от дружества „В и К – Стенето“ – ЕООД и „Общински пазари“ – ЕООД на печалба 487 хил.лв

Троянските общински фирми реализирали общо 8 950 х.лв. приходи за 2020 г., съобщи зам.-кмет  на Община Троян Ангел Ангелов по време на месечната пресконференция на Кмета на общината.

Община Троян е от малкото в страната, която изпълнява всички основни комунални дейности сама.

В края на 2020 г. Община Троян е едноличен собственик на 4 еднолични търговски дружества с ограничена отговорност: “В и К – Стенето”– ЕООД, “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, “Общински пазари” – ЕООД и “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД.

Те осигуряват 276 работни места.

Внесеният от едноличните търговски дружества с общинско участие дивидент през 2020 г. година, на база финансов резултат 2019 г, е 139 962 лв., след приспаднат данък по ЗДДФЛ.

През изминалата година дружествата са реализирали общо 8 950 хил.лв. приходи и 8560 хил.лв. разходи.

Две от дружества „В и К – Стенето“ – ЕООД и „Общински пазари“ – ЕООД, приключват 2020 г. с положителен финансов резултат, общо в размер на 487 хил.лв.

Извършените от дружествата инвестиции и ремонтни дейности са общо в размер на 825 х. лв., от които 535 х.лв, инвестиции и ремонтна дейност, в публични и кортпоративни активи, 338 х.лв –инвестиции в публични активи ,включващи подмяна на части от външни и вътрешни водопроводи, учредяване на СОЗ, сградни водопроводни отклонения, приходни водомери с дистанционно отчитане. Ремонтните дейности са в размер на 102 х.лв. В Договора за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К обектите, предвидените инвестиции за 2020 г. в публични активи са 270 хил.лв..

284 хил.лв. са инвестициите на „МБАЛ – Троян“ – ЕООД, от които 115 х.лв. са със собствени средства, а останалите 169 х. лв. са от дарения на фирми, частни лица и финансиране от Община Троян. (даренията са и под форма на активи).

Инвестиците на „Общински пазари“ – ЕООД са 6 хил.лв.

Троянските общински фирми с 8 950 хил.лв приход за 2020г. – видео

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button