Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини

Стартира проект за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост

Цветан Спасов – ръководител на оперативна програма за развитие на човешките ресурси започна с думите  че община Троян е една от най-социалните общини по време на встъпителната пресконференция  старт за проект за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост след проведена встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“.

Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини
Цветан Спасов – ръководител на оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Тя се състоя на  28.06.2021 г. от 11:00 ч. на ул. „Радецки“ №30  пред сградата на незавършената поликлиника в град Троян.

Присъстваха кметът на Община Троян Донка Михайлова, Цветан Спасов – ръководител на оперативна програма за развитие на човешките ресурси, Розалина Русинова – ръководител на проекта за лица с увреждания, инж. Полина Павлова – отговорник на проекта за лица с умствена изостаналост, Дилка Първанова – строителен надзор, архитект Веселин Будинов, Снежана Алексиева и Даниела Петкова от дирекция „Социално подпомагане“ и други лица, изпълнители на проектите, служители от община Троян.

Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини
Донка Михайлова – кмет на Община Троян

Кметът  изрази удоволствието си, че се дава старт на два проекта, важни за гражданите на общината и запозна присъстващите с проектите. На 1-вия етаж ще бъдат настанени 30 души с множество увреждания, за които ще се осигури и една нова услуга – 14-дневна заместваща грижа, когато на близките им се налага да отсъстват, която е едно от най-добрите неща.

На 2-рия етаж ще се полагат грижи за хора с тежка умствена изостаналост. Михайлова сподели още, че  от една  социална услуга при встъпването ѝ в длъжност са станали  са 10. С изпълнението на проекта се очаква да бъдат създадени качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания, които ще допринесат за постигане на интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие.

Центърът за временно настаняване е приоритет за общинското ръководство. Много е важна и грижата за над 800 души в тежката година с ковид, осъществена със средствата на общинската програма „Региони в растеж“. Изрази признателността си към управленския орган в лицето на г-н Цветан Спасов. Също така ще стартира проект  в с. Дълбок дол.

Цветан Спасов изтъкна в поздравлението си, че община Троян е една от най-социалните общини.  Подчерта важността на 2 от услугите – центъра за деца и младежи с увреждания и патронажната грижа, с която са достигнали до най-нуждаещите се за повече от 12 месеца.

Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини
Розалина Русенова
зам.-кмет на Община Троян и ръководител на проекта

Зам.-кмет Розалина Русенова  и Инж. Полина Павлов(отговаряща са строителните дейности) представиха подробно проекта за лица с увреждания. Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост  ще има 30 места. Фирма Битком с ръководител Георги Георгиев  е изпълнителят. Срокът е 300 дни. Също така ще бъдат закупени 2 превозни средства.

Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини
Инж.Полина Иванова – съръковидител

Останалата част на Недостроената поликлиника  ще бъде изградена като социален комплекс.

Проектът №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 554 952,85 лв., от които 471 709,93 лв. съфинансиране от ЕФРР и 83 242,92 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 19.06.2020 г. до 19.06.2022 г.

Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини
Кметът Михайлова и Цветан Спасов – символично откриване на проекта

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button