Нови временни противоепидемични мерки

Нови  временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.:
1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни
центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически
лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни
маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
2. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани
групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на
помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.
3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси,
обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма
се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се
провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни
маски за лице от всички участници.
4. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри,
циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от
танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от
50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.,
носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали,
театри, циркови представления и други сценични прояви).
5. Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече
от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни
маски за лице.
6. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и
комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и
таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета
им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
7. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от
Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50%
от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите,
създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат
повече от 1 човек на 8 кв. м.
9. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите
и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
10. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

11. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на:
а) свижданията при пациенти в терминален стадий;
б) свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни – по преценка на
лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с
COVID-19.
12. При посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения за болнична
помощ по т. 11, букви „а“ и „б“ се спазват всички противоепидемични мерки, включително
носенето на защитни маски за лице, като не се допуска едновременно повече от един
посетител на пациент.
13. Забраната по т. 11 не се отнася за контролните органи при осъществяване на
контролната им дейност.
14. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-646 от
29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването.
III. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция
по безопасност на храните извършването на проверки за спазване на въведените
противоепидемични мерки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от
агенцията.
IV. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ извършването на проверки на работодатели за спазване на
изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-646 от 29.07.2021 г. на министъра
на здравеопазването.
V. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна
администрация, в рамките на функционалната си компетентност да създадат необходимата
организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки.
VI. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания,
съгласувани с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед
мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им.
Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
VII. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените
мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата
на съответната община.
VIII. Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД01-515 от 21.06.2021 г. се отменя.
IX. Заповедта влиза в сила от 1.08.2021 г.
X. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
29.7.2021 г.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button