Община Троян обявява работно място за длъжността Специалист „Гори“

Община Троян обявява работно място за длъжността Специалист „Гори“ в Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ към Общинска администрация – гр. Троян – по заместване по трудово правоотношение на основание на Заповед № 1115 от 17.08.2021 година на И. Д. Кмета на Община Троян – г-жа Бистра Чолакова (съгласно Заповед № 1060 (04.08.2021 г.)
Изискванията са средно образование в областта на Горско стопанство.
Кандидатите да представят удостоверение за регистрация в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика, в Изпълнителна агенция по горите, по чл.235 от Закона за горите.
Също така трябва да имат компютърна компетентност: WORD, EXCEL и работа в интернет среда.
Подборът ще е по документи и събеседване.
Необходимите документи за кандидатстване са заявление за кандидатстване са – мотивационно писмо: автобиография ; ксеро – копие на диплома за завършено образование; Ксеро – копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; Ксеро -к опие на Удостоверение за регистрация в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика, в Изпълнителна агенция по горите, по чл.235 от Закона за горите и  документ за компютърна компетентност.
Основната цел на длъжността Специалист „Гори“ е организиране и изпълнение на експедицията на добита дървесина от обекти на ползване от общински горски територии; осъществяване контрол и маркиране в общински горски територии; подготовка и организация на лесокултурните дейности.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация – гр. Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите ще се приемат от 25.08.2021 година до 03.09.2021 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

 

Източник
Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button