Забранява се запалването и изгарянето на стърнища

Забранява се запалването и изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)със Заповед № –  242/22.02.2021 г., която отменя Заповед №296 от 27.02 2020г. на кмета на община Троян

В нея се казва:
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с чл.6, ал1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.11 от Наредба № 81213-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване дейности в земеделските земи и с цел предотвратяване възникване на пожари в земеделските земи и горския фонд.

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Запалването и изгарянето на стърнища, сухи треви, храсти и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)

2. Паленето на огън и извършването на огневи работи в гори и близост до горски насаждения най-малко на 100 метра, освен на разрешените за това места:

3. Запалването на горими материали, събрани при пролетното почистване на населените места в общината. Същите да се извозват на общинското депо за ТБО.

4. Паленето на открит огу. тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние. по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърницата:

5. Запалването на отпадъци, депонирани в общинското лепо за ТБО.

НАРЕЖДАМ:

1 Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за  запалвания на стърница, сухи треви, крайпътни ивици и храсти от граждани незабавно да докладват на кмета на Общината.

2.1. Забрана изгаряне на стърнища, сухи треви, храсти и горивни отпадъци в земеделски земи и в земи, намиращи се в близост или в горския фонд;

2.2. Паленето на огън в дворове да става само на обезопасени места, при стриктно спазване изискванията на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян;
2.3. При пожар да се уведоми незабавно пожарната служба на тел.112, както и дежурния в Общински съвет по смурност (ОбСС) на телефон 0670/680 50.
На нарушителите на настоящата заповед да бъдат съставяни актове за нарушения на разпоредбите на Закона за МВР. Закона за опазване на околната среда. Закона за опазване на земеделските земи и Наредба №1 за опазване на обществения ред.
Цялата Заповед може да прочетете в прикачения файл: Заповед №296 от 27.02 2020 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button