Здравен контрол от РЗИ Ловеч

Здравен контрол  е извършен от инспекторите към Дирекция ОЗ, при РЗИ – гр. Ловеч. 47 насочени проверки към обекти с обществено предназначение (9 места за настаняване, 2 спортни обекта, 2 читалища, 12 фризьорски салона, 1 водоизточник за централно водоснабдяване, 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 предприятие за бутилиране на вода, 2 детски градини, 5 гробищни парка, 1 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, 7 плувни басейна и 1 хотел) включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Априлци, с. Дебнево, с. Български Извор, с. Глогово, с. Градежница, гр. Троян, гр. Луковит и с. Рибарица.
В обектите се спазват противоепидемичните мерки.
Извършени са проверки в 6 аптеки в гр. Ловеч по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, за спазване на противоепидемичните мерки и спазване забраната за тютюнопушене на закрити обществени места – не са констатирани нарушения.
През периода за взети и изпитани по физико-химични и микробиологични показатели 7 проби води от плувни басейни. Пробите отговарят на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.
През изтеклия период са проверени 12 козметични продукта в 4 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button