3050 нарушения констатира Инспекцията по труда

3050 нарушения са констатирали при 739 проверки в 585 предприятия с общ нает персонал 13 974 души служителите на дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч, през изминалото 9-месечие на 2021 г., съобщават от Областна администрация за Троян експрес

Това обяви днес на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество директорът на Инспекцията Митко Митев. Въпреки че, изтъкна той, един от основните приоритети и през тази година е контролът по въвеждането на противоепидемичните мерки – следи се работодателите изпълняват ли ангажиментите си за опазване живота и здравето на работещите в условията на риск от разпространение на COVID-19, служителите не са спирали да посещават работните места и да следят спазват ли се разпоредбите на трудовото законодателство като цяло.
197 от извършените проверки са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от инспекторите, а 101 – за проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 60 от тях са по сигнали на граждани. 1660 от констатираните нарушения са за неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 1359 по осъществяване на трудовите правоотношения. 338 са нарушенията, свързани със заплащането на труда, 107 от тях са за неизплащане на уговорената заплата. 186 са нарушенията по неизплащане на допълнителни възнаграждения.
Неизплащане на трудово възнаграждение е установено в 16 предприятия за 108 637 лв, след намесата на Инспекцията по труда в изпълнение на дадени задължителни предписания са изплатени възнаграждения на обща стойност 77 732 лв.
Установени са 43 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор, което е най-тежкото нарушение на трудовото законодателство, като цяло нарушенията за неизпълнени от работодателите задължения при възникването на трудовото правоотношене са 219.
Предоставени са 5464 образеца на еднодневни трудови договори на 64 земеделски стопани, 28 на сто повече в сравнение с миналата година.
За констатираните нарушения инспекторите са приложили 2958 принудителни административни мерки, като 2860 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издадени са пет акта за спиране на опасни машини и съоръжения. Съставени са 120 акта за установяване на административно нарушение. Влезлите в сила наказателни постановления са 95 с общ размер на санкциите 90 900 лв.
През деветте месеца на годината са издадени 195 разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, при подадени 197 искания от работодатели. 49 са разрешенията за извършване на специални взривни работи, основно по строежа на автомагистрала „Хемус“. Три са разрешенията за уволнение на хора със закрила.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button