Николай Гътовски подаде документи във Военно окръжие

Срочна служба в доброволния резерв (шестмесечна казарма)

Николай Гътовски от Троян  е първият кандидат за служба в доброволния резерв подаде документи във Военно окръжие II степен-Ловеч.

Срочната служба в доброволния резерв е нова, първата процедура по набиране на кандидати за нея стартира със заповед № ОХ-857/27.09.2021 година на министъра на отбраната. Съгласно чл 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България срочната служба се изпълнява от резервиста за срок от 6 месеца. Срочната служба в доброволния резерв включва последователно преминаване на следните етапи: 1. начална военна подготовка; 2.специална военна подготовка; 3.изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.
За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв резервистите са със статут на военнослужещи, като получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.
След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба и на служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията за приемане.
За много български граждани тази информация е нова, но не и за първия кандидат за срочна служба в доброволния резерв- Николай Гътовски, подал документи във Военно окръжие II степен-Ловеч. Буквално на старта на кампанията по набиране, Николай вече е подал документи и е в очакване на класирането. За всички, които отдавна имат ясното съзнание за необходимостта от военна служба и отговарят на изискванията, е дошъл моментът да кандидатстват за тази, така наречена “казарма”. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите:

1. да са пълнолетни, но да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

2. да имат завършено най-малко основно образование ( с основно образование имат право само на начална военна подготовка);

3.да са годни и психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. да нямат друго гражданство, освен българско;

6.да нямат премината военна служба, срочна служба.
Първата смяна на срочната служба в доброволния резерв започва от 10 януари 2022 година в Национален военен университет “Васил Левски”-Велико Търново и е с продължителност шест месеца.
Военно окръжие II степен-Ловеч е готово да посрещне всички кандидати за срочна служба в доброволния резерв, както и всички желаещи да получат повече информация. Документи се приемат във военното окръжие до 22 октомври 2021 година

Кандидатът за служба в доброволния резерв Николай Гътовски подава документи във Военно окръжие II степен-Ловеч

Автор:
П.Мортева-експерт във Военно окръжие-Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button