Областният управител приветства кметовете на Троян и Априлци

Областният управител приветства кметовете на Троян и Априлци за успешната реализация на проекта за развитие на регионалната система за управление на отпадъците

На общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян, провело се вчера, областният управител инж. Светослав Славчев изрази задоволството си от успешното изпълнение на проекта за изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците в общините Троян и Априлци. Той приветства кметовете на двете общини Донка Михайлова и Тихомир Кукенски за успешната реализация на проекта.
Инвестицията реализира множество значими ползи за обществото и региона. Ще бъде постигната устойчивост в управлението на отпадъците, ще се създадат нови работни места, предварителното третиране на битовите отпадъци преди тяхното депониране ще допринесе съществено за намаляване на количеството и опасните им свойства, с което се ограничава вредното въздействие върху околната среда.
С развитието на технологиите за оползотворяването на отделените пластмаса, метал, стъкло, текстил, гума и кожа все по-голяма част от тях ще се включват повторно в производството на нови продукти чрез използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник и все по-малка част ще се депонират. С изградената автоматизирана система за компостиране ще се произвежда балансиран компост, с който се обогатява почвата с органични вещества, предотвратява се водната почвената ерозия, подпомага почистването и възстановяването на замърсени почви, променя и стабилизира pH на почвата. Икономическите ползи включват намаляване на нуждата от поливане и използването на изкуствени торове и химикали за обработка на посевите.
Изключително важният ефект, който приветства областният управител, е, че се очаква да бъде намален наполовина годишният размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който общините са длъжни да плащат по сметката на РИОСВ и който съществено влияе върху размера на такса битови отпадъци. Решение за подаване на заявление за това пред РИОСВ – Плевен, бе взето вчера на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян.
Новите инсталации са въведени в експлоатация и през август т. г. започнаха да работят. Управлението им е поверено на новоучреденото общинско дружество „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ ООД, в което община Троян притежава 90% от дяловете, а община Априлци – 10 на сто.
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button