Кои са допуснатите кандидати за Началник отдел и главен експерт в Община Троян

Кои са допуснатите кандидати за длъжността главен експерт  “ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И КУЛТУРА” В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА“  и  Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“ съобщиха от Община Троян.

На 19.11.2021 г. комисия, назначена със Заповед № 1574 от 17.11.2021 г. на Кмета на Община Троян се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“, не допусна до втори и трети етап единствения кандидат за тази длъжност Марияна Нанкова Каревска

Основание за недопускане до конкурс: чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията:

Липса на 4 /четири/ години професионален опит, който да е свързан с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

За длъжността главен експерт  “ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И КУЛТУРА” В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА“  в Община Троян се явиха 7 кандидати –

Кристиана Цочкова Котовска
Мария Георгиева Златева
Ценка Веселинова Йончева
Димитричка Игнатова Семерджиева
Ангелина Божидарова Бочева
Галина Мариянова Василева
Стела Анчева Димовска

До събеседването  за длъжността Главен експерт “Демографска политика и култура”  бяха допуснати само  Кристиана Цочкова Котовска и  Мария Георгиева Златева. Вторият етап ще се проведе на 02.12.2021 година от 10.00 часа в сградата на Община Троян – кабинет № 11.

Останалите пет кандидатки не успяха да преминат към събеседването , защото  по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията нямат   2 /две/ години професионален опит, който да е свързан с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button