Предлагат преименуване на училището в Черни Осъм

Средното училище да носи името на инициатора и дългогодишния директор – г-н Минко Занковски

Предлагат преименуване на училището в Черни Осъм
Минко Занковски

Предлагат преименуване  на  Средно училище „Васил Левски“  в Черни  Осъм и да носи името на основателя му Минко Занковски, се съобщава от Общински съвет Троян

Предложението е направено от директора на Средно училище „Васил Левски“ , с. Черни Осъм , Румяна Велешка, след взето решение от Педагогическия съвет  за промяна в наименованието на училището.

Предлаганите промени са две: към използвания и в момента вид „Средно училище“ да се добави и означението „за планински водачи“- основната професия, по която се  предлага специализирана подготовка в гимназиален етап.

Втората промяна касае името на училището, което от „Васил Левски“ се предлага да стане „Минко Занковски“.  Така след  евентуално Решение на Общински съвет, проверка и становище на РУО –Ловеч и Заповед на министъра на образованието, считано от 15.09.2022 г.  училището да фигурира в държавните и публични регистри като Средно училище за планински водачи „Минко Занковски“. 

Историята говори:

По данни от националния музей на образованието училището носи името на Апостола от основаването си през 1879 година.

През 2000 г. по инициатива на дългогодишния директор – г-н Минко Занковски, е създадена първата професионална паралелка за планински водачи в България към основното училище в с. Черни Осъм. Тя се превръща в запазена марка за училището и го прави популярно и разпознаваемо както сред останалите училища в страната. От 2002 година със заповед  на Министъра на образованието и науката училището е преобразувано в средно.

С ПМС № 352 от 31.12.2018 г., обн. в ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г. професионалната паралелка от направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“, 8120201 специалност „Туризъм“, професия „Планински водач“ е включена от началото на учебната 2019/2020 г. в Списъка със защитените от държавата специалности от професии.

Това означава допълнителното финансиране за целия срок на обучение в размер 85% от стандарта за ученик в дневна форма на обучение в паралелка за професионална подготовка по съответното професионално направление. Предлаганата специалност отговаря на двата основни критерия – уникалност по териториален признак, тъй като паралелките са единствени както за региона, така и за България и уникалност по съдържателен признак – обучението по професионална подготовка се различава над 75 % от обучението в останалите професионални паралелки като осигурява кадри за област, специфична за региона.

През настоящата учебна 2021/22 година в училището се обучават 98 ученици от първи до дванадесети клас, като в първи и втори гимназиален етап на обучение са обхванати 54 ученици. По  професията „Планински водач“ се обучават 15 .

Черноосъмското училище  предлага на своите ученици отлична практическа подготовка както в сградата на училището чрез три катерачни стени и съвременно оборудване, така и в реална среда в учебната база „Северен Джендем“. Също така учениците имат възможност да придобият III степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика на професията и специалността.

Кой е  Минко Занковски?

Той   е ръководител  на много български експедиции, алпинист, приятел, директор на училището за планински водачи в Черни Осъм.

Минко има множество изкачвания в Кавказ и Алпите, както и на седемхилядниците в бившия Съветски съюз – Комунизъм (2 пъти), Ленин (2 пъти), Корженевска (3 пъти), Хан Тенгри. Заслужил майстор на спорта е от 1982 г. Ръководител е на 3 експедиции в Каракорум – до осемхилядниците Броуд пик (1990 г.), Гашербрум II (1992 г.) и Нанга Парбат (1993 г.).

През 2000 г. в с. Черни Осъм, Троян,  Минко Занковски създава единственото по рода се в България училище за планински водачи, на което бе директор до последните си дни преди 15 години.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button