Проверка на готовността на общини и институции за зимния сезон

Проверка на готовността на общини и институции за зимния сезон бе извършена по време  заседанието на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, съобщават от Областна управа Ловеч за Троян експрес.

На заседание на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, проведено неприсъствено, бе проверена създадената от общините и институциите готовност за зимния сезон. Кметовете докладваха за организацията по планирането на защитата при бедствия и готовността на общинските щабове за действие при усложнена зимна обстановка, а ръководителите на институциите – за състоянието на структурите, за готовността на дежурните екипи и възможността им за съвместни действия.
Областно пътно управление (ОПУ) – Ловеч, има сключен договор за извършване на поддържане на републиканските пътища. Изготвен е план за зимно поддържане на републиканските пътища на територията на ОПУ. За почистване на падналия сняг и опесъчаване на републиканските пътища са предвидени да участват 115 машини и автомобили. Налични са необходимите за зимното поддържане техническа сол, интертни материали и химически препарати.
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) разполага с моторни триони във всички районни служби за оказване на помощ на пътноподдържащите фирми при разчистване на пътищата от паднали дървета и клони. Създадени са условия за поддържане и експлоатация на техниката и сградния фонд в изправно състояние при ниски температури. Актуализирани са телефоните на длъжностните лица за участие в спасителните работи при зимни условия. Актуализирани са данните за групите и лицата, включени в системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС-ДАКС, като тренировките през 2021 г. са извършени в пълен обем.
През годината са проведени по-голяма част от планираните тренировки на общинските щабове за прилагане на плановете за защита при бедствия. Изготвен е план за дейността на РДПБЗН за осигуряване на пожарната безопасност на обектите за периода на есенно-зимния сезон 2021-2022 г.
Областната дирекция на МВР има разработен план за поддържане на пътната мрежа при влошени метеорологични условия и провеждане на съвместни мероприятия при обилни снеговалежи, снегонавявания, обледявания и възникване на кризисни ситуации на територията на област Ловеч. Създадена е организация за координация и взаимодействие между всички структури на дирекцията. Изготвен е оперативен план за зимното поддържане на територията на ОПУ с варианти за действие при влошени метеорологични условия на ПП-I-4, ПП-I-3, II-35 и III-401, с обходни маршрути, схеми за временна организация на движението, места за разполагане на постоянни и временни КПП, отговорници за разставяне на временната сигнализация с пътни знаци, както и отговорници за осъществяване на контрол над участниците в движението, утвърден от АПИ и ОПУ.
По общини са извършени обходи и огледи на общинската пътна и улична мрежа, като за констатираните проблемни участъци са предприети мерки за подобряване на безопасността на движението. Пребоядисани са пешеходни пътеки, положена е маркировка па пътната мрежа и множество други мероприятия за подобряване на пътната инфраструктура.
Във всички общини е създадена организация за почистване на уличните настилки, за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, поставяне на хоризонтална маркировка, осигуряване на гориво и транспорт за учебните заведения и заведенията за социално обслужване. Шест от общините в областта са сключили договори с фирми за осигуряване на проходимостта на общинската пътна мрежа, а две общини – Ябланица и Луковит, са определили изпълнител и предстои сключване на договор. Подсигурени са необходимите материали за поддържане на уличната и общинската пътна мрежа. Общините са създали организация за снабдяване на населението със стоки и услуги от първа необходимост при тежка зимна обстановка.
Във Военно формирование 24480 – Ловеч, са в готовност за действие при усложнена зимна обстановка, разполагат с техника за извличане.
ВиК АД – Ловеч, има разработена програма за мероприятия, необходими да се извършат за нормалната експлоатация на ВиК мрежите и съоръженията при зимни условия. Актуализирани са съставите на аварийните групи, техниката, телефоните за връзка, дежурните по производствени поделения. Извършва се обучение на персонала за действия при усложнена или бедствена обстановка.
Създадена е организация в лечебните заведения и Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ловеч, както и във филиалите в Троян, Тетевен, Луковит, Летница, Угърчин и Ябланица за работа при зимни условия. ЦСМП – Ловеч, е обезпечен със санитарни автомобили с повишена проходимост при труднодостъпни места. Актуализиран е планът при бедствия и за действие в предепидемична и епидемична обстановка при инфекциозни заболявания.
Организирано е здравното и медицинското осигуряване на населението през зимния сезон. Всички лечебни заведения имат разработени планове за защита при бедствия и е проведена необходимата подготовка за евакуация на пострадали и болни. Разработени са графици на екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна обстановка. Всички болници имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост. В лечебните заведения се поддържат резерви от медикаменти, консумативи и дезинфектанти, кислород. Организирано е аварийно захранване на всички болнични заведения. Взети са мерки за безпроблемно функциониране на медицинската апаратура. Направени са разчети за своевременно транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки и пациенти, нуждаещи се от планова хемодиализа, както и тежко болни. Координацията и взаимодействието между здравните и лечебни заведения на територията на област Ловеч се осъществява чрез Регионалната здравна инспекция.
Създадената организация, взаимодействие и обмен на информация между общините и институциите са предпоставка в област Ловеч да се осигури нормалното функциониране на всички елементи на критичната инфраструктура през предстоящия зимен сезон, е заключението от заседанието на щаба. Докладът с обобщените констатации е изпратен на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button