Заповед за изменение и допълнение на Министър Кацаров

Заповед за   изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г бе издадена от Министър Стойчо Кацаров, цитирана от Троян експрес и областта.

В нея се  нарежда  да се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. I, 32:
а) в буква „а“ думите „отрицателен резултат от проведено преди влизане в
обекта/мероприятието” се заменят с „резултат от”;
б) в буква „бб” накрая се добавя „или удостоверение за наличие на антитела срещу
SARS-CoV-2”.

2. В т. II, 3 се създава буква „г”:
„г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез
лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече
от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро
медицински изделия – IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на
Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете
трябва да са с най-малко 92% специфичност и най-малко 97% чувствителност.
Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19
само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен
формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система – https://his.bg.

Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се
издава за изследвания, направени след влизането в сила на тази заповед.“
II. Заповедта влиза в сила от 11.11.2021 г.
III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.11.2021 г.
X Стойчо Кацаров
Signed by: Stoicho Todorov Katsarov
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button