Пламен Бойновски ще е управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“

Пламен Бойновски ще поеме управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД след проведен конкурс в 3 етапа, съобщиха от общинска админстрация

Вчера,  02.12.2021 г. комисия, назначена със заповед на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, а именно:

Представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, за срок от 3 години.
Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
Въз основа на Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за участие в конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници в конкурса, комисията класира на първо място кандидата Пламен Бойновски.

На основание т.7.5 на Решение №491/30.09.2021 г. на Общински съвет – Троян, Решение №328/30.09.2021 г. на Общински съвет – Априлци и Решение №2/15.10.2021 г. на Общото събрание на съдружниците на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, комисията не класира кандидата Ганка Кукенска.

Бойновски е  завършил  Стопанската академия в Свищов.  Бил е два мандата общински съветник в Троян – 2007 – 2011 г. и 2011 – 2015 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button