51 граждани от община Троян са подпомогнати със средства за лечение

51 граждани,  в т.ч. 1 дете са получили финансова подкрепа  за лечение на Община Троян и Комисията към Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от общината. Това се съобщава в отчета на Комисията към Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян през 2021 година.
До края на 2020 година са приети общо 183 заявления, проведени 51 заседания на Комисията и взети 154 решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 144 620,46 лв.
Бюджетът на фонда за 2021 г. е 52 441,00 лв., формиран на база: преходен остатък от дарения през 2020 г. в размер на 1730 лв., 50 000 лв. предоставени средства от общинския бюджет и 511.00 лв. събрани дарения през годината от вноски на служители на Общинска администрация Троян.
През 2021 година са приети общо 60 заявления на граждани от Община Троян, проведени 7 заседания на Комисията. Разгледани са общо 64 заявления, в т. ч. 5 подадени заявления в края на 2020 г. Едно заявление не е разгледано от комисията, тъй като лицето е починало. Направени са 8 отказа за отпускане на помощ, 2 заявления са отложени за разглеждане до представяне на допълнителни документи, в т.ч. едно е разгледано повторно и взето решение. Едно отложено заявление не е разгледано повторно от комисията, тъй като не са представени изисканите допълнителни документи.

Взети са 56 решения за отпускане на средства от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян през 2021 г. в размер на 56 514,80 лв.

Изплатени са средства в размер на 52 107,60 лв. на 51 граждани от общината, в т.ч. 1 дете. Едно решение за отпускане на финансова помощ на стойност 633,60 лв. не е изплатено, поради смърт на заявителя.
Поради изчерпване на средствата по бюджета на Фонда за 2021 г., сумите по 4 решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 3 773,60 лв. ще бъдат изплатени от бюджета за 2022 г.

Дейността на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян е насочена изцяло към човека и неговите здравни потребности, допълва водената държавна политика и отговаря на заложения в Стратегията Приоритет 1 „Създаване на условия за здраве за всички през целия живот”.

От създаването си до момента Фондът е подпомогнал финансово 89 граждани на община Троян, в т.ч. 17 деца и младежи. За 2019 -та година за отпуснати 24 хиляди лева .

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button