Общинските съветници одобриха отпускането на временна финансова помощ за МБАЛ Троян

Общинските съветници решиха  да  одобрят отпускането на временна финансова помощ в размер на 100 000 лева за оборотни средства на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, която да бъде с краен срок за погасяване до края на 2022 г. на основание чл.103, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Троян.

Това стана ясно  на проведената редовна сесия на Общинския съвет Троян.

Искането е продиктувано от това, че предвид късния срок (31.03.2022 г.) за подписване на договори с НЗОК и МЗ за финансиране на дейностите през следващата година, съществува необходимост от финансови средства за покриване на текущи разходи.

През декември 2020 г. фактурата за електроенергия е била на стойност 9 319 лева, а същия месец на 2021 г. – 15 218 лева, което представлява ръст от 61 процента. С толкова се е повишила и сметката за отопление. Болницата е платила за пропан-бутан през декември 2020 г. 10 145 лева, а декември м. г. – 16 906 лева
Предвид на сроковете за приемане на бюджета за 2022 година, считам за целесъобразно да бъде отпусната временна финансова помощ на МБАЛ през месец февруари, което да обезпечи текущите плащания на дружеството. Средствата ще бъдат разчетени в бюджета на общината и ще бъдат възстановени до края на 2022 година.

Отпускането на финансовата помощ ще бъде  се отразено в бюджета на общината за 2022 година по §7201 „Представени средства по възмездна финансова помощ (-)“, а погасяването й по §7202 „Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button