АДФИ започва финансови инспекции на общините, въвели режим на тока

АДФИ (Агенцията за държавна финансова инспекция) започва финансови инспекции на общините, въвели ограничения при осигуряване на улично осветление и други услуги за гражданите, които са свързани с разход на електроенергия по разпореждане на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев.

Инспекторите ще проверят заложените и осигурени средства за тези общини, размера на разходите за електроенергия за периода от м. октомври 2021 г. до м. февруари 2022 г.и съпоставката им за същия период на предходната година. Следва да бъдат проверени и проведените обществени поръчки за доставка на електроенергия, както и предприетите мерки за намаляване на разходите за електроенергия, съобщават за  Троян експрес  и Oblastta.com.

За общините, в които инспекцията не установи нарушения, ще бъде приложен механизъм за компенсация на по-високите сметки за електроенергия.

На общините, за които се установят нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, или индикатори за извършени измами, съответно се установят причинени вреди, ще бъде потърсена административно-наказателна и имуществена отговорност, съгласно правомощията на АДФИ.

Същевременно с писмо до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) вицепремиерът Василев е поискал в срок до три работни дни от получаване на фактурите през м. февруари 2022 г. сдружението да предостави информация за фактурираната електроенергия и разходите за ел. енергия за периода от м. октомври 2021 г. до м. февруари 2022 г. и същия период на предходната година. В писмото се обръща внимание, че при анализа на информацията, данните за размера на отчетните разходи за издръжка и друга относима информация, ще се засичат с данните от месечните отчети за изпълнение на бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет за съответния период.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button