Две решения на Общински съвет Троян са върнати от областен управител за 2021г.

Две решения  са върнати на Общински съвет Троян за преразглеждане със заповеди на областния управител през миналата година. Това сочи докладът на Комисията по законосъобразност на актовете на общинските съвети от област Ловеч.

Те са решение № 495 и № 496 от 28 октомври и касаят приемането на две наредби – Наредба № 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба № 3 за реда и упражняване на правата на община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел. И двете решения са незаконосъобразни и приети в противоречие с разпоредбите на Закона за нормативните актове.
И за двата проекта за наредба не са уведомени заинтересованите страни, липсва покана за участие в обществена консултация и за предоставяне на възможност за становища, няма справка за постъпили предложения. Така са лишени заинтересованите лица от възможността да участват в производството по приемане, изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. С неизвършените законово регламентирани действия по разгласяването на проектите са компрометирани принципите на обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност.

За ново обсъждане са върнати и  три решения на общински съвет – Ловеч, две на общински съвет – Луковит
116 са проведените заседания на осемте общински съвета в областта, а взетите решения 1487. По всички тях Комисията по законосъобразност е осъществила контрол при стриктно спазване на законоустановените срокове.
Дейността на експертите от комисията бе изтъкната като един от приоритетите на областния управител Виктор Стойчев за тази година. Те ще присъстват на сесиите, на които предстои да се вземат важни за гражданите решения, а при изключителна важност на решението присъствието ще е лично на областния управител или на неговия заместник, се казва в прессъобщението от Областна управа Ловеч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button