Общински съвет – Троян прие Програма за приоритетните въпроси през 2022 г

Общинският съвет –Троян прие Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от троянските съветници през 2022 г. на основание чл.4 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

След като  бе обсъдено предложение с Изх.№ И-ОбС-3/13.01.2022 г. от председателят на общинския съвет, взе предвид Решение № 3 на всички комисии ”, при проведени седем гласувания на внесените в постоянните комисии предложения за допълнение по месеци към програмата за приоритетните въпроси.

Предложението на Васил Радойчевски –   През месец май да има  информация от Директора на Природонаучен музей  в с. Черни Осъм за състоянието (финансово състояние, състояние на експозицията) и плановете за развитие на институцията. То бе  прието единодушно.
Предложението на Николай Тодоров, Мариян Данчев, Ангел Балев и Михаела Димовска за обсъждане формирането на временни комисии /работни групи общински съветници/ за осъществяване на текущ по-ефективен контрол в дружествата с общинско участие в капитала през месец май,  с 17 гласа „за“ и 9 „въздържали се“ бе прието.
 Минко Акимов предложи през  за месец март да се
изслуша доклад от представителя на общината в „Търговия-Троян“ АД за състоянието на дружеството. Прието  бе от ОбС с 26 гласа „за“.
Камен Спасовски  имаше тчетири предложения. Първото  –  през  месец февруари да се получи информация по спазването и контролната дейност по Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Троян. Прието бе  от ОбС с 26 гласа „за“.
Другото бе за  разпореждане с общинска собственост – Поликлиника, Баня и Басейн – с. Шипково. Също нямаха против съветниците
С 15 гласа „за“, „против“ – 1 и „въздържали се“ – 10  общинските съветници дадоха зелена светлина  за обсъждане промени в правилника за работата на общинския съвет  за месец април

Последната идея  на Камен Спасовски бе  през месец август  да има
информация за работата на кметствата и кметските наместничества в общината, бе отхвърлено

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button