Конкурс за Управител на „Общински пазари” ЕООД Троян

Конкурс за Управител на „Общински пазари” ЕООД   е обявен от Община Троян.
1. Изисквания към кандидатите:
1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. Да са завършили висше образование;
1.3. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
1.4. Да не са поставени под запрещение;
1.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
1.6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;
1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
1.8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
1.9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:
 да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурса по образец;
2.2. Декларация по образец;
2.3. Автобиография (европейски формат);
2.4. Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
2.5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
2.6. Свидетелство за съдимост;
2.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
2.8. Концепция за развитие на “Общински пазари” ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период, съдържаща не по-малко от:
– обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
– състояние на дружеството, в т.ч. финансово икономическо, организационна структура;
– анализ на пазара, конкурентна среда;
– предвиждания за развитието на икономическата среда и перспективите на дружеството;
– анализ на основните рискове;
– прогнозни финансови отчети;
– ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
– ремонтна програма и/или инвестиционна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.
Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис „Концепция за развитие и дейността на Общински пазари” ЕООД, гр. Троян.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда на три етапа.
Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи. Наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания. До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.
Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Общински пазари” ЕООД, гр. Троян.
Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.
4. Място и срок за подаване на документи и получаване на информация.
Документите за участие в конкурса по т.2, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.30 часа на 19.04.2022 г. в Информационния център на Община Троян. Върху плика се отбелязва името, адреса на кандидата, телефон за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД, гр. Троян“.
Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2021 г., както Заявление за участие в конкурса по образец по т.2.1. и Декларация по образец по т.2.2. се предоставят до 16.00 часа на 15.04.2022 г., в стая №24б в Общинската администрация – Троян.
5. Място, дата и час на провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда в салона на Община Троян– I етаж в следния ред:
5.1. На 21.04.2022 г. от 09,00 часа – проверка на съответствието на представените документи;
5.2. На 27.04.2022 г. от 09,00 часа – представяне на концепциите за развитие и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.
6. Ред за провеждане на конкурса.
6.1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи. Списък с допуснатите кандидати се публикува на Интернет страницата на Община Троян.
6.2. Комисията продължава работата си в закрито заседание и разглежда представената концепция за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:
– съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност;
– съответствие на разработената концепция със състояние на дружеството;
– съответствие на проекта с нормативната уредба;
– анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
– логическа структура на разработката;
7. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:
– обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;
– степен на познаване на нормативната уредба;
– способност да се планират и взимат управленски решения;
– административни умения, професионални и делови качества;
– комуникативни способности и организационни способности, умения за работа в екип;
– способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
8. Оценяването по т.6 и т.7 се извършва по шестобална система с оценки от 1 до 6, както следва:
8.1. Всеки от членовете на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, съгласно критериите посочени в т.6.2 и т.7, като попълва Оценъчна карта №1.
8.2. Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателят на комисията в Оценъчна карта №2.
8.3. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.
8.4. Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
9. Резултати от конкурса.
9.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите Общински съвет – Троян.
9.2. Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Общински пазари” ЕООД, гр. Троян, с който да се сключи договор за управление.
9.3. В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button