Община Троян обявява място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“

Община Троян обявява място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ към Общинска администрация – гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване.

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията:
• Образователна степен – Професионален бакалавър по … ;
• Професионален опит – не се изисква;

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Професионално направление на завършено висше образование – икономически или правни науки;
• Допълнителна квалификация – компютърна грамотност MS Office, online приложения и правно-информационни системи.

III. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за кандидатстване;
• Автобиография ;
• Копие на диплома за завършено образование;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на професионален опит/;
• Документ за придобита компютърна компетентност /ще се счита за предимство/.

Основната цел на длъжността е осъществяване на подготовката и провеждането на обществените поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и свързаните с него нормативни и поднормативни актове за осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства, в т.ч. на средствата, предоставяни от европейските фондове и програми.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр. Троян.
С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.
Документите ще се приемат от 23.03.2022 година до 01.04.2022 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.
След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button