Общинският съвет прие бюджета на община Троян

Общинските съветници почетоха паметта на инж.Васил Радойчевски

Общинският съвет прие отчета  за 2021 г. и  бюджет 2022 на община Троян за 2022 г. с 28 гласа „ЗА“.

Преди началото на редовното си заседание на 31.03.2022 г., общинските съветници почетоха паметта на починалия им колега инж. Васил Радойчевски с едноминутно мълчание.

След това изслушаха отчета за миналата 2021 г и проектобюджета за тази година, презентирани от зам.-кмет  Ангел Ангелов. С 28 гласа „ЗА“ троянските избраници приеха Бюджет 2022г.

„Благодаря на всички съветници, които подкрепиха бюджета. Смятам, че приемането му е вид социална отговорност, защото това не е бюджетът на кмета или на Общината, а бюджетът на гражданите.“, с тези думи зам.-кмет Ангел Ангелов се  обърна към общинските съветници.

Председателят на Общински съвет Троя инж. Петко Пенков пожела Бюджетът да бъде изпълнен.

Единодушно бяха приети окончателният вариант на Бизнес план 2022 – 2026 г. на „В и К – Стенето“ , както  и инвестиционната програма, под част „Водопроводни мрежи“на дружеството.

Транспортните линии  до Чифлик, Черни Осъм и Белиш  са вече с нова схема. До Белиш ще има автобус само в четвъртък – сутрин и след обед.

Останалите точки от дневния ред също  бяха гласувани със „ЗА“  без възражения.

5. Годишен доклад за 2021 г. за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Троян 2021 – 2027 г.

6. Отчет и анализ на изпълнението на дейностите, включени в Общинска програма за опазване на околната среда 2013-2020 година и неразделната ѝ част Актуализирана общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2016-2020 година.

7. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2021 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма през 2022 г

8. Отчет на Общинска програма за младежта за 2021 г.; Общински план за младежта за 2022 г. и Програма за изпълнение на Общински план за младежта за 2022 г.

9. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето в община Троян за 2021 г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Троян за 2022 г.

10. Приемане отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) – гр. Троян през 2021 г. и План – програма за дейността на ОбКБППМН – гр. Троян през 2022 г.

12. Допълнение на т. 2 от Решение № 483 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Троян за кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

13. Информация за състоянието на музеите и музейните сбирки/колекции в община Троян.

14. Участие в Шеста процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

от 15 до 34 точка бяха свързани с имоти – предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, продажба на недвижим имот – общинска собственост и разрешения за изработване на проект за подробен устройствен план  и др.

Дебатите липсваха. Изказа се инж. Мариян Данчев  за отчета  и бюджета. Даниел Сираков –  председател на Комисията по туризъм и околна среда, благодари  Консултативния съвет за развитие на туризма  за съвместната дейност през 2021 г. Думите му бяха подкрепени и от инж.Иванка Църова.

Николай Тодоров изрази възмущението  си от  вчерашния вандалски акт в Лесопарк „Турлата“ и каза, че ще внесе промяна  в Наредба 1 заради подобни деяния.

За финал общинските съветници гласуваха за закриване на Фондация „Браилски“ поради изчерпване на финансовия ресурс и бе решено къщата на проф. Браилски да бъде дарена на Община Троян, за нуждите на  читалището в село Калейца и по-точно за библиотека. Общинският съвет прие бюджета на община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button