Обявяват конкурсна процедура за приемно семейство

Обявяват конкурсна процедура за приемно семейство Агенция, това съобщават от дирекция „Социално подпомагане“ Троян.Обявяват конкурсна процедура за приемно семейство

Областен екип по приемна грижа –Ловеч и Община Троян обявяват конкурсна процедура за едно професионално приемно семейство, което да отговаря на следния профил: Да полага грижи и възпитание за едно дете или две, ако са в родствена връзка – сиблинг, без значение на пол и етнически произход, здрави, без увреждане, във възрастов диапазон на детето/ децата от 3 до 12 години. Кандидатите за професионално приемно семейство трябва да предоставят на детето или децата добри жилищни условия, достъп до здравни грижи и здравословен режим на хранене, да ги подкрепят в образователния процес, да са толерантни към преживяванията им, да уважават и съхраняват културното, езиковото и религиозното минало на детето и да го насърчават и подкрепят в израстването му като личност, да предпазват детето/децата от злоупотреби, пренебрегване или нехуманно отношение. Приемното семейство трябва да не прилага физически наказания и други унизителни форми на отношение и наказание.
При упражняване на професията „приемен родител“ се има за цел да бъдат спазвани всички законови процедури при реинтеграция на детето/децата в биологичното семейство, приемното семейство следва да осигуряват възможност и насърчават контакти с биологичното семейство и да участват в подготовката на детето при промяна на мярката за закрила – реинтеграция в биологичното семейство, осиновяване, настаняване при близки или роднини.
Кандидатите за професионално приемно семейство трябва да притежават добри лични качества и да разбират същността на услугата „приемна грижа“, да имат умения за работа в екип, да спазват етичните норми за работа с деца, да не са осъждани или срещу тях да не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.
С всички желаещи да кандидатстват за професионално приемно семейство ще се извърши социално проучване на техните лични умения и оценка на предоставяните условия за грижи и ще им бъде проведено обучение и допълнителна квалификация по Програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавна агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.
Желаещите да кандидатстват за професионално приемно семейство могат да се свържат с Областен екип по приемна грижа – Ловеч на телефон – 068/ 604 378 и 0887 967 505 или на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 3, стая 14

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button