Отдават под наем басейна в в Шипково

Отдават под наем басейна в в Шипково чрез публичен търг, се посочва на сайта на Община Троян.

На основание заповед №401/ 07.04.2022 год. на и.д.кмет на община Троян обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три месеца, на част от поземлен имот която част е с площ от 2531 кв.м., по кадастралната карта на с.Шипково, и включва: плувен басейн със застроена площ от 450 кв.м., две двуетажни масивни сгради – съблекалня  с площ от 126,40 кв.м., и с  от 45,67 кв.м., масивна сграда с   с площ от 14,50 кв.м.

Началната тръжна месечна наемна цена за описания по-горе имот е 6100 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 27.04.2022 год, включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.04.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 3000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 27.04.2022 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.04.2022 год., включително.

Търгът ще се проведе на 28.04.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 05.05.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 04.05.2022 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button