Проектът на Правилник за награждаване на спортисти е публикуван

Проектът на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян  е публикуван на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

Предоставя  се възможност на заинтересованите лица в срок до 16.05.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на правилника на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

С настоящия правилник се определят критериите, условията и редът за награждаване от oбщина Троян на спортисти и треньори от троянски спортни клубове за постигнатите от тях значими спортни резултати и призови класирания.
Правилникът има за цел да стимулира финансово спортисти и треньори, които допринасят за издигане престижа на България и Троян.
Причините, които налагат приемането на нов Правилник, са да се регламентират по-прецизно условията, редът и размерът на материалните стимули, с които Община Троян награждава изявени спортисти и техните треньори от троянски спортни клубове за значими постижения в областта на спорта и синхронизирането му с Наредба №5 за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица, издадена от министъра на младежта и спорта, с влезли в сила изменения и допълнения на 01.01.2022 г.

Целта  е Община Троян да подпомага и стимулира спортисти и треньори, които допринасят за издигане имиджа на България и Троян.

Размерът на месечни стипендии на наградени спортисти, редовни студенти във ВУЗ е процент от минимална работна заплата за съответната година.
За призово класиране на изявени спортисти в брой минимални работни заплати за годината, в която е постигнато призовото класиране

Прикаченият файл съдържа и МОТИВИ към Проекта  на Правилник за награждаване на изявени спортисти.

Дайте своето мнение!

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button